สุณิสา บรรเจิดศิลป์

สุณิสา บรรเจิดศิลป์

ประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

คฑาวุธ นากแก้ว

คฑาวุธ นากแก้ว

รองประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ศรัณย์ ธรรมาศิริกุล

ศรัณย์ ธรรมาศิริกุล

เหรัญญิกสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

อรนงค์ เหลาทอง

อรนงค์ เหลาทอง

เลขานุการสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

วราพร นาคประทุม

วราพร นาคประทุม

ประธานนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารโครงการ

รุ่งทิพย์ ศรีรัตนเมธิน

รุ่งทิพย์ ศรีรัตนเมธิน

รองประธานนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารโครงการ

สุชานรี ลิมปิโสภณ

สุชานรี ลิมปิโสภณ

เหรัญญิกสาขาวิชาการบริหารโครงการ

นวรัตน์ คำแก้ว

นวรัตน์ คำแก้ว

เลขานุการสาขาวิชาการบริหารโครงการ