พงษ์พัฒน์  ช้างน้อย

พงษ์พัฒน์ ช้างน้อย

ประธานนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารจัดการองค์กร

ดนัยศวร  คุณาโรจนสมบัติ

ดนัยศวร คุณาโรจนสมบัติ

รองประธานนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารจัดการองค์กร

กมลพรรณ  แซ่เตีย

กมลพรรณ แซ่เตีย

เหรัญิกสาขาวิชาการบริหารจัดการองค์กร

ชัชฎา กาญจนจันทร์

ชัชฎา กาญจนจันทร์

เลขานุการสาขาวิชาการบริหารจัดการองค์กร

สริตา การีเวท

สริตา การีเวท

ประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน(ภาคปกติ)

ศิริมาพร เจริญในวงศ์เผ่า

ศิริมาพร เจริญในวงศ์เผ่า

รองประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ภาคปกติ)

วัชราพร ปูชิตากร

วัชราพร ปูชิตากร

เหรัญิกสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ภาคปกติ)

พิมพ์ชนก แป้นไทย

พิมพ์ชนก แป้นไทย

เลขานุการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ภาคปกติ)