วศิน แสงเจริญธรรม

วศิน แสงเจริญธรรม

ประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

นิรันดร์ ศิริลาภวิบรูณ์

นิรันดร์ ศิริลาภวิบรูณ์

รองประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

อิสรีย์ เพชรภูริศุภโชค

อิสรีย์ เพชรภูริศุภโชค

เหรัญญิกสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

สิรีธร อ่อนโยน

สิรีธร อ่อนโยน

เลขานุการสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

ณัฐพล  เกียรติพันธุ์สดใส

ณัฐพล เกียรติพันธุ์สดใส

ประธานนักศึกษาสาชาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์

รพีรัศม์ วัชโรทัย

รพีรัศม์ วัชโรทัย

รองประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์

อริศรา อิสระสิงห์ชัย

อริศรา อิสระสิงห์ชัย

เหรัญญิกสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์

ณัฐธีร์ ฐิติวัฒนชัยกิจ

ณัฐธีร์ ฐิติวัฒนชัยกิจ

เลขานุการการจัดการอสังหาริมทรัพย์