ดำรงฤทธิ์ อัศวสถิตย์ทิพย์

ดำรงฤทธิ์ อัศวสถิตย์ทิพย์

ประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ

ธนาคม ศรีศิริทรัพย์

ธนาคม ศรีศิริทรัพย์

รองประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ

สมภัสสร บริสุทธิ์นฤดม

สมภัสสร บริสุทธิ์นฤดม

เหรัญญิกสาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ

พิชชานันท์ รัตน์วงศ์สกุล

พิชชานันท์ รัตน์วงศ์สกุล

เลขานุการสาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ

วรวุฒิ ท้าววงษา

วรวุฒิ ท้าววงษา

ประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ภาคพิเศษ)

ชัชชษา ศรีบุญส่ง

ชัชชษา ศรีบุญส่ง

รองประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ภาคพิเศษ)

ทอรุ้ง ศิวะนาวินทร์

ทอรุ้ง ศิวะนาวินทร์

เหรัญญิกสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ภาคพิเศษ)

ศญาดา ก่อกิจความดี

ศญาดา ก่อกิจความดี

เลขานุการสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ภาคพิเศษ)