นางสาวธัญชิดา  ดาวเรือง

นางสาวธัญชิดา ดาวเรือง

ประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ

นายเฉลิมชัย  ตั้งชูพรรณ

นายเฉลิมชัย ตั้งชูพรรณ

รองประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ

นายกัณฑพล  คงอนันต์ตระกูล

นายกัณฑพล คงอนันต์ตระกูล

เหรัญญิกสาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ

นางสาวดารัตน์  ประเสริฐศรี

นางสาวดารัตน์ ประเสริฐศรี

เลขานุการสาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ

นายนัธทวัฒน์  ศรีเลิศรักษ์

นายนัธทวัฒน์ ศรีเลิศรักษ์

ประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ภาคพิเศษ)

นายสุกฤษณ์  เจริญโชคชัยสุข

นายสุกฤษณ์ เจริญโชคชัยสุข

รองประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ภาคพิเศษ)

นางสาวกฤษณา  กลิ่นระคนธ์

นางสาวกฤษณา กลิ่นระคนธ์

เหรัญญิกสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ภาคพิเศษ)

นางพรรษรัตน์  สุคนธวารี

นางพรรษรัตน์ สุคนธวารี

เลขานุการสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ภาคพิเศษ)