วชิรวิชญ์ คงธนทีฆะกุล

วชิรวิชญ์ คงธนทีฆะกุล

ประธานนักศึกษาสาชาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์

จักรพงศ์ สงทวน

จักรพงศ์ สงทวน

รองประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์

ปรวินทร์ วงศ์สุวัฒน์

ปรวินทร์ วงศ์สุวัฒน์

เหรัญญิกสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์

ธัญวรรณ วัยศิริโรจน์

ธัญวรรณ วัยศิริโรจน์

เลขานุการการจัดการอสังหาริมทรัพย์

ชิดชนก สายชู

ชิดชนก สายชู

ประธานนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารจัดการองค์กร

ธนศักดิ์ อาทรสิริรัตน์

ธนศักดิ์ อาทรสิริรัตน์

รองประธานนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารจัดการองค์กร

บงกช สกุลสมบัติ

บงกช สกุลสมบัติ

เหรัญิกสาขาวิชาการบริหารจัดการองค์กร

ซันนี่ ภาษี

ซันนี่ ภาษี

เลขานุการสาขาวิชาการบริหารจัดการองค์กร

ณัฐธยาน์ จิรรัชตะสิริ

ณัฐธยาน์ จิรรัชตะสิริ

ประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

กิติภัทธ์ นันทพลเดช

กิติภัทธ์ นันทพลเดช

รองประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ภีศเดช นันทโพธิ์เดช

ภีศเดช นันทโพธิ์เดช

เหรัญิกสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ธีร์ ศุภศิริรัตน์

ธีร์ ศุภศิริรัตน์

เลขานุการ