พรทิพย์ ทรงนิพิฐกุล

พรทิพย์ ทรงนิพิฐกุล

ประธานนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารโครงการ

ธีรภัทร มีเพียร

ธีรภัทร มีเพียร

รองประธานนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารโครงการ

ธัญกร  เบญจโกสุม

ธัญกร เบญจโกสุม

เหรัญญิกสาขาวิชาการบริหารโครงการ

สุทธิ์ สุขนาม

สุทธิ์ สุขนาม

เลขานุการสาขาวิชาการบริหารโครงการ

ศิรินทรา มินเดินเรือ

ศิรินทรา มินเดินเรือ

ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

สมพล วาณิชย์ไพศาล

สมพล วาณิชย์ไพศาล

รองประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

ณัฐวรรณ วงศ์พร้อมสุข

ณัฐวรรณ วงศ์พร้อมสุข

เหรัญญิกสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

ฐิติยา จั่นประเสริฐ

ฐิติยา จั่นประเสริฐ

เลขานุการสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

ณภพ ทองส้ม

ณภพ ทองส้ม

ประธานนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการเงินและการจัดการ

ประภาสิริ ชาติไทย

ประภาสิริ ชาติไทย

รองประะธานนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการเงินและการจัดการ

ลักษมณ เปี่ยมใจญาติ

ลักษมณ เปี่ยมใจญาติ

เหรัญญิกสาขาวิชาวิศวกรรมการเงินและการจัดการ

วัชริศ สุริยาอาภรณ์

วัชริศ สุริยาอาภรณ์

เลขานุการสาขาวิชาวิศวกรรมการเงินและการจัดการ