รุจิภาส บุญยง

รุจิภาส บุญยง

ประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ

หทัยกาญจน์  สิทธิโชคสกุลชัย

หทัยกาญจน์ สิทธิโชคสกุลชัย

รองประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ

ณัฐธยาน์ ชุติพงศ์พิมล

ณัฐธยาน์ ชุติพงศ์พิมล

เหรัญญิกสาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ

สุณิสา ประพจน์โสภานนท์

สุณิสา ประพจน์โสภานนท์

เลขานุการสาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ

มนัส ทองสุข

มนัส ทองสุข

ประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ภาคพิเศษ)

พิชนก ประทุมชาติ

พิชนก ประทุมชาติ

รองประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ภาคพิเศษ)

รักษณีย์ อัครวุฒิเมธากรณ์

รักษณีย์ อัครวุฒิเมธากรณ์

เหรัญญิกสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ภาคพิเศษ)

ณัฐชยา พาเจริญ

ณัฐชยา พาเจริญ

เลขานุการสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ภาคพิเศษ)

ณัฐศรัณย์ธร  ศักดิ์สอ

ณัฐศรัณย์ธร ศักดิ์สอ

ประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

พิพรรธน์ จงธนพิพัฒน์

พิพรรธน์ จงธนพิพัฒน์

รองประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สุดปรารถนา ศรีพันธ์

สุดปรารถนา ศรีพันธ์

เหรัญญิกสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

นัจนันท์ กันเสนา

นัจนันท์ กันเสนา

เลขานุการสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม