ธรรศ ตันเสถียร

ธรรศ ตันเสถียร

ประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม

ดวงกมล ลิลิตกานต์พจน์

ดวงกมล ลิลิตกานต์พจน์

รองประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม

ณฐา จารุวรรณเดช

ณฐา จารุวรรณเดช

เหรัญญิกสาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม

มนันญา จันทร์หอม

มนันญา จันทร์หอม

เลขานุการสาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม

ธนะศักดิ์ ประกอบแก้ว

ธนะศักดิ์ ประกอบแก้ว

ประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ภาคพิเศษ)

สุภาพร แสงทอง

สุภาพร แสงทอง

รองประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ภาคพิเศษ)

นรินทร์พร ทรัพย์พยา

นรินทร์พร ทรัพย์พยา

เหรัญญิกสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ภาคพิเศษ)

ณัฐธยาน์ พิเชฐวณิชย์สกุล

ณัฐธยาน์ พิเชฐวณิชย์สกุล

เลขานุการสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ภาคพิเศษ)

สุณิสา บรรเจิดศิลป์

สุณิสา บรรเจิดศิลป์

ประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

คฑาวุธ นากแก้ว

คฑาวุธ นากแก้ว

รองประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ศรัณย์ ธรรมาศิริกุล

ศรัณย์ ธรรมาศิริกุล

เหรัญญิกสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

อรนงค์ เหลาทอง

อรนงค์ เหลาทอง

เลขานุการสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม