คณบดี

ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์

รองคณบดี

ดร.ปฏิภาณ  แซ่หลิ่ม

รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและภาคีความร่วมมือ

ผศ.ดร.กนกพร กังวาลสงค์
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสังคม

รศ.ดร.ชุมพล มณฑาทิพย์กุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ