ผศ.ดร.วรพจน์  อังกสิทธิ์

ศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย

ดร.การัณย์ อังอุบลกุล

อ.สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล

ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ดร.บุญเกียรติ เอี้ยววงษ์เจริญ
ประธานสาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม