ผศ.ดร.วรพจน์  อังกสิทธิ์

ดร.การัณย์ อังอุบลกุล

ศ.ดร.ภูมิ คำเอม   

ดร.ภัทราภรณ์ สุนทรสัจ 

ผศ.ดร.กนกพร กังวาลสงค์

รศ.ดร.ชุมพล มณฑาทิพย์กุล

ดร.ปฏิภาณ  แซ่หลิ่ม

รศ.ดร.ธนัญญา วสุศรี