ปาจรีย์ ชาญวานิชกิจ

ปาจรีย์ ชาญวานิชกิจ

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

อาจารย์ท่านอื่น

เจ้าหน้าที่ท่านอื่น