ผศ.ดร.สรวิชญ์ เยาวสุวรรณไชย

ผศ.ดร.สรวิชญ์ เยาวสุวรรณไชย

ตำแหน่งบริหาร : ประธานหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ประวัติการศึกษา

 • 2007- 2008      MBA (Executive), RMIT, Australia
 • 2001- 2006      Ph.D. (Industrial Engineering)  Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University, Thailand.
 • 1998-2000       M.Eng. (Industrial Engineering), International Program, Kasetsart University, Thailand.
 • 1993-1997       B.Eng. (Industrial Engineering), Kasetsart University, Thailand

ประวัติการทำงาน

 • 2009 – Present:  Lecturer at Graduate School of Management and Innovation (GMI), King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
 • 1997 – 2001:     Lecturer at Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Thailand. 

ผลงานที่ตีพิมพ์/การประชุมวิชาการ

International Journals:

 • Nanthavanij, S., Yaoyuenyong, S. and Jeenanunta, C. 2010. Heuristic Approach to Workforce Scheduling with Safety-Productivity Consideration. International Journal of Industrial Engineering - Theory, Applications, and Practice (to appear in December 2010)
 • Yaoyuenyong, S. and Nanthavanij, S. 2008.  Unconstrained and Constrained Job Rotation Procedures for Noise Hazard Exposure Reduction. Asian Journal of Ergonomics, vol.8, pp. 1-18.
 • Yaoyuenyong, S. and Nanthavanij, S. 2008. Heuristic Job Rotation Procedures for Reducing Daily Exposure to Occupational Hazards. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, vol.14, no.2, pp. 195-206.  
 • Yaoyuenyong S., and Nanthavanij, S. 2006. Hybrid procedure to determine optimal workforce without noise hazard exposure. Computers and Industrial Engineer, vol.51, no.4, p.743-764.
 • Yaoyuenyong K., and Nanthavanij, S. 2005. Energy-Based Workforce Scheduling Problem: Mathematical Model and Solution Algorithms. ScienceAsia, vol.31, p.383-393.
 • Yaoyuenyong K., and Nanthavanij, S. 2003. A Modified LPT Swap Heuristic for Solving Large Minimax Work Assignment problems. Industrial Engineering and Management Systems, vol.2, no.2, p.121-130.
 • Yaoyuenyong K., and Nanthavanij, S. 2002. Decision Support Approach to Facility Location Problem: A Compromise between Cost and Noise. Asian Journal of Ergonomics, vol.3, p.69-81.
 • Yaoyuenyong K., Charnsethikul P., and Chankong V. 2002. A Heuristic Algorithm for the Mixed Chinese Postman Problem. Optimization and Engineering, vol.3, no.2, p.157-187. 

 

National Journals:

 1. ธีร์ ศุภศิริรัตน์, สรวิชญ์ เยาวสุวรรณไชย, และ อกนิษฐ์ สมิตะพินทุ (2563) นโยบายการโยกย้ายสินค้าที่ช่วยลดการเสียโอกาสในการขายในธุรกิจขายปลีกที่มีร้านหลายสาขา, วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน  2563) หน้า 1-10
 2. น้ำมนต์ กลิ่นพลับ และ สรวิชญ์ เยาวสุวรรณไชย (2560),  แบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับจัดเส้นทางเดินรถขนส่งที่ความจุไม่จำกัด กรณีศึกษาผู้ให้บริการขนส่งอาหารแช่แข็ง, วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 หน้า 12-25
 3. ธนาภา ควรผดุงศักดิ์ และ สรวิชญ์ เยาวสุวรรณไชย (2560), การพัฒนาฮิวริสติกส์เพื่อจัดเส้นทางเดินรถขนส่งสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ณ เวลาที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงไป, วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 30 ฉบับที่ 99 มกราคม - มีนาคม 2560 หน้า 1-16
 4. ฤทัย ส่ำประเสริฐ และสรวิชญ์ เยาวสุวรรณไชย (2559) การจัดเส้นทางการเดินรถขนส่งที่เวลาในการเดินทางขึ้นอยู่กับช่วงเวลา สำหรับคลังสินค้ารูปแบบครอสด็อก, วิศวกรรมสาร มก. ปีที่ 29 ฉบับที่ 96 (เม.ย.-มิ.ย. 2559) หน้า 53-66
 5. กนกวรรณ อัชรีวงศ์ไพศาล, สรวิชญ์ เยาวสุวรรณไชย และ อกนิษฐ์ สมิตะพินทุ (2558) การพัฒนาโปรแกรม Order Batching Simulator เพื่อช่วยตัดสินใจการปล่อยพนักงานเข้าไปหยิบสินค้าในคลังสินค้า, วารสาร Thai VCML ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2558 หน้า 66-79
 6. ชัยวุฒิ แก่นยิ่ง, สรวิชญ์ เยาวสุวรรณไชย และสัญญา ยิ้มสิริ (2558) การปรับปรุงการจัดวางสินค้าในศูนย์กระจายสินค้าอาหารสดของเทสโก้โลตัส, วารสาร Thai VCML ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2558 หน้า 28-41
 7. วิทวัส เจียรวัชระมงคล และสรวิชญ์ เยาวสุวรรณไชย (2558) การวางแผนล่วงหน้าในการกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมให้กับสินค้าในคลังสินค้า กรณีศึกษา ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร, วิศวกรรมสาร มก. ปีที่ 28 ฉบับที่ 94 (ต.ค.-ธ.ค. 2558) หน้า 73-86
 8. เทวิกา วิงเจริญ และสรวิชญ์ เยาวสุวรรณไชย (2558), การจัดรถขนส่งพัสดุจากคลังพัสดุภาคของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยวิธีกําหนดการเชิงจํานวนเต็ม, วิศวกรรมสาร มก., ฉบับที่ 92 หน้า 37-46
 9. วันดี สุฉันทบุตร, สรวิชญ์ เยาวสุวรรณไชย และ วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ (2556) การจัดกลุ่มผู้ส่งมอบด้วย Cluster Analysis เพื่อพัฒนาผู้ส่งมอบในธุรกิจค้าปลีก, วารสารวิจัย มข. มส. (บศ.) ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน – ธันวาคม 2556 หน้า 72 - 85
 10. ณัฏฐนันธ์ อรุณศรีโสภณ, สรวิชญ์ เยาวสุวรรณไชย และ วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ (2556) การศึกษาการปรับปรุงกระบวนการให้บริการนำเข้าชุดชิ้นส่วนรถยนต์ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ข้ามชาติ, วิศวกรรมสาร มก., ฉบับที่ 84 ปีที่ 26 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2556 หน้า 79-90
 11. ณัฐภณ พิศวง และ สรวิชญ์ สุวรรณไชย (2556) การเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการสั่งซื้อสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อ กรณีศึกษา: ผู้จำหน่ายสินค้าปลีก, วารสาร Thai VCML ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2556 หน้า 1-7
 12. ชุลีกร ชนะสิทธิ์ และ สรวิชญ์ เยาวสุวรรณไชย (2556) การพัฒนาโปรแกรมการจัดเส้นทางการเดินรถขนส่งสินค้า กรณีศึกษาบริษัทผู้ให้บริการด้านธุรกิจขนส่งสินค้า, วารสารการจัดการ (WMS Journal of Management) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Vol.2 No.1 เดือน มกราคม - เมษายน 2556 หน้า 55-69
 13. อดิสร สาดแสงจันทร์, ช่อแก้ว จตุรานนท์, สรวิชญ์ เยาว์ยืนยง และ เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ (2553) วิธีฮิวริสติกสำหรับการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งหลายขนาดบรรทุกและหลายช่องบรรจุสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงหลายชนิด, วารสาร Thai VCML, ฉบับที่ 2 ปีที่ 3 เดือน ธันวาคม 2553 หน้า 47-62

 

International Conferences:

 • Thippo W., Jaturanonda C., Yaovasuwanchai S., and Khompatraporn C. (2019) Heuristic Approach for Solving a Multi-objective Workforce Planning Problem of Rice Seeds Harvesting. In Proceedings of the Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference on 2-5 December 2019, Kanazawa, Japan (Page 635-640)
 • Thippo W., Jaturanonda C., Yaovasuwanchai S., and Khompatraporn C. (2019) Multi-Objective Optimization Model for Workforce Planning of Rice Seeds Harvesting. In Proceedings of PIM 9th National and 2nd International Conference 2019 and 2nd Smart Logistics Conference on 5 July 2019, Nonthaburi, Thailand (Page 118-125)
 • Carreno M., Yaovasuwanchai S., and Bortwick S. (2015) Assessing the Potential Impacts of Thai Taxation Policies on Students’ Future Car Purchasing Decisions. In Proceeding of the 7th International Symposium on Travel Demand Management on April 13-15th, 2015, Tucson, Arizona, USA,
 • Carreno, M., Ge, Y.E., Yaoyuenyong, S. and Borthwick, S. (2013), Could Chinese, Thai and Scottish Future Drivers Be Incentivised to Purchase Low Emission Cars? - The Potential Role of Green Taxation Measures, Proceeding of the 18th International Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies (HKSTS) on 14-16 December 2013 at Hong Kong
 • Chuchottaworn, N. and Yaoyuenyong, S. (2013), Impact of Myanmar's Dawei Port on Thailand Industries with mixed perspectives, Proceeding of the 18th International Symposium on Logistics (ISL2013) on 7-10 July 2013 at Vienna, Austria, pp.435-438
 • Yaoyuenyong S., Nanthavanij, S. 2012. On Mathematical Models of Multiple-Supplier Vehicle Routing Problems. In Proceedings of the 7th International Congress on Logistics and SCM Systems ICLS 2012, 7-9 June 2012, Seoul, South Korea (CD-ROM)
 • Mungsraklang K. and Yaoyuenyong, S. 2012. A Computer Program for Identifying the Maximum Number of Feasible Containers Travelled between Thailand’s Deep-Sea Port and Industrial Estate. In Proceedings of the 7th International Congress on Logistics and SCM Systems ICLS 2012, 7-9 June 2012, Seoul, South Korea (CD-ROM)
 • Srimahasap, P. and Yaoyuenyong, S. 2011. Matching Warehouses with Auto Parts at a Motorcycle Assembler in Thailand. In Proceedings of the 19th Triennial Conference of the International Federation of Operational Research Societies IFORS 2011, 10-15 July 2011, Melbourne, Australia.
 • Yaoyuenyong S. 2009. A Search-Based Algorithm for the Multi-Dimensional Vector Packing Problem. In Proceedings of The 10th Asia Pacific Industrial Engineering Management Systems Conference APIEMS 2009, 14-16 December 2009, Kitakyushu, Japan. 5 p. (CD-ROM)
 • Yaoyuenyong S. and Nanthavanij, S., Yang, J. 2007. The Two-Criterion Workforce Scheduling Problem: Lower Bounds And Heuristics. In Proceedings of the 19th Australian Society For Operations Research (ASOR) Conference 2007), 3-5 December 2007, Melbourne, Australia (CD-ROM)

ความสนใจ/ความเชียวชาญ

 • Transport Management
 • Technologies for Logistics and Supply Chain
 • Information Technology for Logistics and Supply Chain
 • Inventory and Demand Management
 • Research Methodology for Logistics and Supply Chain Management
 • Introduction to Logistics and Supply Chain Management

ติดต่อ

Email Address:  sorawit.yao@kmutt.ac.th

อาจารย์ท่านอื่น

เจ้าหน้าที่ท่านอื่น