ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ

ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ

ตำแหน่งบริหาร :

รักษาการประธานหลักสูตรการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก                สาขาการจัดการ  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย

ปริญญาโท                   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารโครงการ)
                                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาตรี                ศิลปศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)
                                          มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนียบัตรและการอบรม

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

พ.ศ. 2559                                                       Supply Chain Operation Reference Professional (SCOR-P)

                                                              APICS

พ.ศ. 2554                                                       Certified Supply Chain Professional (CSCP)

                                                              APICS

พ.ศ. 2554                                                       CIPS Level 2 Introductory Certificate in Purchasing and Supply

                                                             The Charter Institute of Purchasing & Supply


การฝึกอบรม

พ.ศ. 2563                                                      หลักสูตรนวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง

                                                              สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พ.ศ. 2562                                                        หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน

                                                             สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2561                                                        Emerging Leaders Program

                                                             Ross School of Business, University of Michigan, USA 

พ.ศ. 2560                                                       Supply Chain 4.0

                                                             Kuhne Logistics University, Germany

พ.ศ. 2560                                                       Business Accreditation

                                                            AACSB, Hangzhou, China

พ.ศ. 2560                                                       Boards that Lead

                                                            AFS Intercultura, Spain

พ.ศ.2560                                      Assurance of Learning

                                                             AACSB, New Delhi, India

พ.ศ. 2560                                                      ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร (ISO/IEC 17024)

                                                           สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

พ.ศ. 2560                                                       เทคนิคการตรวจประเมิน

                                                            สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

พ.ศ. 2559                                                       Certificate of Strategies and Leadership in Supply Chains

                                                             Stanford University, USA

พ.ศ. 2559                                                       หลักสูตรสุดยอดผู้ประกอบการเพื่อสังคมระดับผู้บริหาร

                                                             สถาบันนักลงทุนรุ่นใหม่

พ.ศ. 2559                                                       Presentation Power Program

         สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ John Robert Powers        

พ.ศ. 2558                                                       หลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยระดับกลาง

                                                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี         

พ.ศ. 2556                                                       Business Strategy and Social Responsibility

                                                             CSR Asia

พ.ศ. 2556                                      Supply Chain Management

        Malaysia Institute for Supply Chain Innovation

พ.ศ. 2556                                                      Case Writing Workshop

        Singapore Management University

พ.ศ. 2555                                                       คิดอย่างเป็นระบบ

                                                              สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

พ.ศ. 2547                                     Certificate of Logistics: Strategy & Management

                                                             สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2562  – ปัจจุบัน      หัวหน้าศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร (STECO)

                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน     รักษาการประธานหลักสูตรการจัดการสำหรับ
                                                  การเป็นผู้ประกอบการ
                                                  บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม 
                                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พ.ศ. 2561 – 2562         รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและภาคีความร่วมมือ
                                                  บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม 
                                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน     คณะกรรมการกำกับดูแลสำนักงานกิจการต่างประเทศ  
                                                  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน     APICS Authorized Instructor

พ.ศ. 2555 – 2560        รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ    
                                                 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม 
                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พ.ศ. 2554 – 2559        อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์
                                                 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม 
                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พ.ศ. 2554 - 2555        ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
                                                 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม 
                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พ.ศ. 2552 - 2554       Operations Manager and South East Asia Soft
                                                Goods Development Manager
                                                Callaway Golf (Thailand) Ltd.

พ.ศ. 2549 - 2552        Executive, Logistics Division
                                                 Reader’s Digest (Thailand) Ltd.

พ.ศ. 2548 - 2549         Supervisor, Logistics and Inventory Control Division
                                                 Toys Retailing (Thailand) Co., Ltd  

พ.ศ. 2546 - 2548         Officer, Customer Service Department,
                                                  Logistics Division
                                                  Mitsui O.S.K. Lines (Thailand) Co., Ltd.


ประสบการณ์การบริการวิชาการ

พ.ศ. 2563                           หัวหน้าโครงการจัดทำระบบสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่โลจิสติกส์และ                  

                                           ซัพพลายเชน บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2563                           ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการโครงการสำหรับการวิเคราะห์ช่องว่างการวิจัยพัฒนา

                                          วัคซีนเป้าหมายในประเทศ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

พ.ศ. 2561                           หัวหน้าโครงการปรับปรุงกระบวนการซัพพลายเชน บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2560                          หัวหน้าโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ        

                                         โลจิสติกส์ ระยะที่ 3 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

พ.ศ. 2560                          หัวหน้าโครงการสร้างนักโลจิสติกส์อุตสาหกรรมมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560

                                          กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2560                          ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำมาตรการ จูงใจ

                                          เชิงเศรษฐศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและ

                                          สนับสนุนให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นท่าเรือที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การท่าเรือแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2559                     หัวหน้าโครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากล

                                           ประจำปีงบประมาณ 2559 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  กระทรวงอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2559                                หัวหน้าโครงการพัฒนากรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ RFID และ Barcode

                                            เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2558                               ผู้ประสานงานโครงการจัดตั้ง PTT Logistics Academy

                                               บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2558                                 หัวหน้าโครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากล

                                              ประจำปีงบประมาณ 2558 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2557                         หัวหน้าโครงการหลักสูตรผู้บริหารสำหรับผู้ประกอบการค้าปลีก

                                              สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

พ.ศ. 2557                                 ผู้ประสานงานโครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากล

                                              ประจำปีงบประมาณ 2557 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2557                                  ที่ปรึกษากิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ครั้งที่ 8

                                               ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป สำนักพัฒนาอุตสาหกรรม   

                                               เกษตรแปรูป กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2554                        ที่ปรึกษา โครงการพัฒนาสถาบันระบบรางแห่งอาเซียน การรถไฟแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2553                       ที่ปรึกษา โครงการศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผลงานที่ตีพิมพ์/การประชุมวิชาการ


บทความวิจัย


บทความวิชาการ (กรณีศึกษา)    

  • Sapsanguanboon W. (2017), Designing a Call Center for an Express Logistics Service Provider, Principles of Supply Chain Management: A Balanced Approach, a Cengage publication. The 5th Edition
  • วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ (2560), การจัดการซัพพลายเชนอย่างยั่งยืนในยุคประเทศไทย 4.0, Logistics Forum, สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 39
  • Sapsanguanboon W. (2016), World Class Business School: A Case study of Stanford Graduate School of Business, MBA Magazine, Vol.18, No.203.

  • Sapsanguanboon W. (2016), Golf Equipment Warehousing Operations at Mayfare, Operations Management: A Supply Chain Process Approach, Sage Publications, Inc.

  • Sapsanguanboon W. and Karnchanawarin, C., (2014), Dangerous Goods Warehousing at HazChem Logistics Management,” Principles of Supply Chain Management: A Balanced Approach, a Cengage publication. The 4th Edition                                                                 

                                                                       

ความสนใจ/ความเชียวชาญ

- การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

- กลยุทธ์ธุรกิจ

- การจัดการธุรกิจค้าปลีก

- แผนธุรกิจ

- การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าติดต่อ

watcharapoj.sap@mail.kmutt.ac.th

โทร. 02-470-9645


อาจารย์ท่านอื่น

เจ้าหน้าที่ท่านอื่น