รศ.ดร.ธนัญญา วสุศรี

รศ.ดร.ธนัญญา วสุศรี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก Doctor of Philosophy, Faculty of Manufacturing Engineering and Operations Management, The University of Nottingham, U.K.

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต, สาขาวิชาสถิติประยุกต์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ประวัติการทำงาน

พ.ย. 2547 – ปัจจุบัน         อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
พ.ย. 2550 – ปัจจุบัน         กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พ.ย. 2554 – ปัจจุบัน         คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่น
                                                      ประเภทการจัดการโลจิสติกส์  “The Prime Minister’s Industry Award”
พ.ย. 2551 – ม.ย. 2556 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม 
2545 -   ตค. 2547              อาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2536 – 2540                         วิศวกรคุณภาพ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

ผลงานที่ตีพิมพ์/การประชุมวิชาการ

หนังสือ

 1. Wasusri, T. (2009) Inventory and Distribution Management, Sunate Film Printing, Bangkok.
 2. Wasusri, T. and Atthirawong, W.  (2008)  Inventory Management, The Development of Course and Training on Logistics and Supply Chain Management, the Office of Higher Education Commission, Bangkok.
 3. Pornchaiwiwat, S. and Wasusri, T. (2007) The Guideline on Logistics Cost Reduction for SMEs, The Federation of Thai Industries and Office of Small and Medium Enterprises Promotion, Bangkok.
 4. Wasusri, T. and Kritchanchai, D. (2007) Supply Chain Management : the practices from Business Case Studies, ITL Trade Media Co., Ltd., Bangkok.
 5. Sirisophonsilp, S., Kritchanchai, D., Wasusri, T. and Watchapanyawong, K. (2006) The Guide on Supply Chain Management for Textile Industries, Thailand Textile Institute, Bangkok.

วารสารวิชาการ

 1. Wasusri, T.* and  Pongcheep, B. (in press) “Using VMI to improve supply chain performance of a public enterprise in Thailand”, International Journal of Logistics Systems and Management, (SJR 0.483)
 2. Khongkaew, P. and Wasusri, T. (2017) “A heuristic development for a pickup and delivery problem under multiple type and weight constraints”, J.KMUTNB, Vol. 27, No. 1,  January – April , pp. 111-131 (in Thai).  
 3. Mahendrawathi, E.R., Thananya Wasusri*, Hanim M. Astuti, and Anisah Herdiyanti (2015) “The service quality of Indonesia’s logistics service provider in preparation for ASEAN Economic Community” in Industrial Engineering, Management Science and Applications 2015, Lecture Notes in Electrical Engineering, Vol. 349, M. Gen, K.J.Kim, X.Huang, Y.Hiroshi, Ed., Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2015, pp. 647-656. (SJR 0.12)
 4. Patipat  Tipkanjanarat and Thananya  Wasusri (2015) Correlation Analysis between Water Quality Factors and Chemical Usages with Canonical Correlation Technique in Metropolitan Waterworks Authority, J.KMUTNB, Vol. 25, No. 3, pp. 405-414, Sep. – Dec. 2015 (in Thai). http.//dx.doi.org/10.14416/j.kmutnb.2015.04.003
 5. Sirisub  Chobchainaphai, Thananya  Wasusri and Varit Srilalong (2014) The analysis of production for Khai bananas supply chains : a case study of Chanthaburi and Petchaburi Provinces, Thai Agricultural Research Journal, Vol. 32, No.1, Jan – Apr 2014, pp. 16 – 34.
 6. Maneesuwan, W. and Wasusri, T. (2014) Green logistics management VS Thai logistics service provider’s potency, KMUTT Research and Development Journal, Vol. 37, No. 2, pp.216-227.
 7. Sonwattana, P. and Wasusri, T. (2014) An analysis of supply chain risk management in Metropolitan Waterworks Authority, KMUTT Research and Development Journal, Vol. 37, No. 2, pp.258-271.
 8. Chitpakdeerat, W., Wasusri, T., Chaiwat, P., Kritjaroen, T. and Buddhakulsomsiri, J. (2014) The study of service quality of logistics service providers in Indonesia, KMUTT Research and Development Journal, Vol.37, No.1 , pp.78-89.
 9. Watanawan, C., Wasusri, T., Srilaong, V., Wong-Aree, C., and Kanlayanarat, S. (2014) Near infrared spectroscopic evaluation of fruit maturity and quality of export Thai mango (Magifera indica L. var. Namdokmai), International Food Research Journal, Vol. 21, No.3, pp.1109-1114.
 10. Tongtao, S., Srilalong, V., Boonyaritthongchai, P., Wasusri, T., Kanlayanarat, S., Noichinda, S., Bodhipadma, K., and Khumjareon, S. (2014) Sugar metabolism during postharvest storage of ‘Rongrien’ rambutan fruit at different stages of maturity, International Food Research Journal, Vol. 21, No. 3, pp. 1115-1118.
 11. Pakawat intarasongchot, Papusson Chaiwat, Thananya Wasusri, Taweesak Kritjaroen and Jirachai Buddhakulsomsiri (2013) Service Quality of Thailand Lao PDR Logistics Service Providers, KMUTT Research and Development Journal, Vol.36, No.4, pp 465-475.
 12. Kongraksawech, A., Chaiwat, P., Wasusri, T., Kritjaroen, T. and Buddhakulsomsiri, J. (2013) A comparison of performance for logistics service provider between Malaysia and Thailand, MUT Journal of Business Administration, Vol.10, No.1, pp.59-79.
 13. Donsomjitr, P., Wasusri, T., Buddhakulsomsiri, J., Chaiwat, P., and Kritjaroen, T. (2013) Service quality assessment in logistics service providers between Cambodia and Thailand using SERVQUAL model, Srinakharinwirot University Journal of Humanities and Social Sciences, Vol.16, No.1
 14. Buntong, B., Srilaong, V., Wasusri, T., Kanlayanarat, S. and Acedo, A.L. Jr. (2013) Reducing postharvest losses of tomato in traditional and modern supply chains in Cambodia, International Food Research Journal, Vol. 20, No. 1, pp. 233-238.
 15. Thongsavath, C., Varit, S., Thananya, W., Sirichai, K. and *Antonio, J. A.L. Jr. (2012) Cabbage supply chain mapping and postharvest loss in the domestic and export trade in Lao PDR, International Food Research Journal, Vol. 19, No.4, pp. 1615-1620.
 16. Mulpukdee, K. and Thananya Wasusri (2013)  An Application of RFID Systems for Distribution Center Management : A Case Study of Boonthavorn Ceramic Co.,Ltd., The Journal of Industrial Technology, Vol. 9, No. 1 January – April 2013.
 17. Rattanachai,A,  Wasusri, T.*, Srilaong, V.,  Tanprasert, K. and  Kanlayanarat, S. (2012)  Analysis of cost and execution efficiency of selected inbound logistics parameters in baby corn supply chains in Thailand,  International Journal of  Logistics Systems and Management, Vol.13, No.1, pp.96-111.
 18. Noinual, P. and Wasusri, T.  (2012) An Improvement of Transportation in Warehouse with Simulation : A Case Study of Soft Drinks Industry, KMUTT Research and Development Journal , Vol.35, No.3, pp. 323 – 334.
 19. Sajjafuengkijkarn, P. and Wasusri, T. (2012) An Analysis of Supply Chain Risk Management in a Manufacturing Fermented Vegetable Canning, KMUTT Research and Development Journal , Vol.35, No.3, pp. 311- 321.
 20. Saengdee. K. and Wasusri, T. (2012)  The Study and Analysis of Inbound Logistics: Case Study of Pickled Green Mustard Canning Industry, Thai Agricultural Research Journal, Vol. 30, No. 1, January – April 2012.
 21. Wasusri, T. and Rojruchiwit, C. (2009) The effects of rescheduling periods and dispatching rules on supply chain performance in an apparel supply chain, International Journal of Logistics and SCM Systems, Vol.3, No.1, May 2009, pp 48-55.
 22. Peasakul, W. and Wasusri, T.  (2008) Forecasting and Aggregate Planning, Thai VCML Journal, Vol. 1, No.1, pp. 181-195.
 23. Kritchanchai, D. and Wasusri, T. (2007) Implementing Supply Chain Management in Thailand Textile Industry, International Journal of Information Systems for Logistics and Management, Vol.2, No.2, pp.107-116.
 24. Lahongam, S. and Wasusri, T. (2007)  A Redesign of Order Fulfillment Process using Business Process Simulation: Case Study of a Textile Company in Thailand, KMITL Journal, Vol. 15, No.2, August 2007, pp. 1-15.
 25. Tanratpatkul, N. and Wasusri, T. (2007) The effects of rescheduling frequency on supply chain performance in an apparel supply chain,  KMUTT Research and Development Journal, Vol. 30, No. 1, pp.74 – 153.
 26. Puttipong, N. and Wasusri, T. (2006), Inventory control in an elastic knitting factory, KMUTT Research and Development Journal, Vol. 29, No. 1, pp.91-108.
 27. Puttipong, N. and Wasusri, T. (2005), An Application of Tabu Search Technique in Parallel Machine Production Scheduling A Case Study of an Elastic Knitting Factory, KMUTT Research and Development Journal, Vol. 28, No. 3, pp.361-376.
 28. MacCarthy, B.L. and Wasusri, T., (2002), A review of non-standard applications of statistical process control (SPC) charts, International Journal of Quality and Reliability Management. Vol.19, No.3, pp.295-319.
 29. MacCarthy, B.L. and Wasusri, T., (2001), Statistical process control for monitoring scheduling performance-addressing the problem of correlated data, Journal of the Operational Research Society, Vol. 52, pp.810-820.

ประชุมวิชาการ

 1. Wasusri, T. and Theerawongsathon, P. (2016) An application of discrete event simulation on order picking strategies : a case study of footwear warehouses, Proceedings of the30th European Conference on Modelling and Simulation (ECMS 2016), May 31 – June 3 2016, Regenburg, Germany, pp. 121-130.
 2. Piyapattamakarn, S, and Wasusri, T. (2016) The levels of importance on information, collaboration and performance in Thai textiles and apparel Supply Chain, The 54th Kasetsart University Annual Conference, 2 – 5 February 2016, Bangkok, Thailand. (in Thai)
 3. Yotcharoensin Muphuttharak and Thananya Wasusri (2014) The Design of an Appropriate Warehouse layout under different packaging size constraints : Case study of a logistics service provider’s warehouse, Thai Value Chain Management and Logistics Conference (Thai VCML 2014), Bangkok, pp.491-499. (in Thai)
 4. Anothai Archavakulpong and Thananya Wasusri (2014) The product layout planning to improve a warehouse efficiency using a simulation technique of a battery factory case study, Thai Value Chain Management and Logistics Conference (Thai VCML 2014), Bangkok, pp.743-751. (in Thai)
 5. Prakayrat Chanakul and Thananya Wasusri (2014) The Analysis of inventory management for a battery factory, Thai Value Chain Management and Logistics Conference (Thai VCML 2014), Bangkok, pp.797-807. (in Thai)
 6. Wasusri, T. and Buddhakulsomsiri, J. (2014) Thai logistics service providers’ characteristics based on logistics scorecard, Proceedings of The 2nd International Conference on Tourism, Transport, and Logistics, 3-4 April 2014, Prague, Czech Republic.
 7. Chatwadee Tansakul, Jirachai Buddhakulsomsiri, Thananya Wasusri, Papusson Chaiwat and Taweesak Kritjaroen, 2013,  A Study on Service Quality of Thai Logistics Service Providers, The 8th International Congress on Logistics and SCM systems (ICLS 2013), August 5-7, 2013, Tokyo, Japan.
 8. Chatwadee Tansakul†, Jirachai Buddhakulsomsiri, Thananya Wasusri, Papusson Chaiwat and Taweesak Kritjaroen, 2013, A GAP ANALYSIS IN SERVICE QUALITY OF THAI LOGISTICS SERVICE PROVIDERS,  Proceedings of the 4th International Conference on Engineering, Project, and Production Management (EPPM 2013), October 21 – 25, 2013, Bangkok, Thailand.
 9. Wasusri, T. and Surakarnkha, K. (2009) The study of development of logistics network to support North-South Economics and East-West Economics Corridor, The 10th Asian Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference (APIEMS 2009), 14 -16 December 2009, Kitakyushu, Japan.
 10. Wasusri, T. and Rojruchiwit, C. (2008) The effects of rescheduling periods and dispatching rules on supply chain performance in an apparel supply c]/hain, The 4th International Congress on Logistics and SCM Systems (ICLS 2008) , 26 – 28 November 2008, Bangkok, Thailand.
 11. ธิดารัตน์  ภัทราดูลย์  และ ธนัญญา  วสุศรี (2551) การพัฒนากลยุทธ์ในการบริหารผู้ส่งมอบตามความสำคัญของวัสดุ กรณีศึกษา บริษัทผู้ผลิตอาหารประเภทเครื่องปรุงรส, การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ครั้งที่ 8, 20 - 22 พ.ย. 2551, โรงแรมลองบีช ชะอำ, เพชรบุรี.(in Thai)
 12. Sorawit  Rattanpichai and Thananya Wasusri (2008)  The improvement of procurement process by simulation modelling : Provincial Electricity Authority, the 8th Thai Value Chain Management and Logistics Conference (Thai VCML 2008), 20 – 22 Nov 2009, Long Beach Hotel, Cha-um, Petchaburi.  (Best paper award)
 13. ปฏิภาณ  สัจจโสภณ  และ  ธนัญญา วสุศรี (2551) การวิเคราะห์หาทรัพยากรที่เหมาะสมในการขนส่งสินค้าทางรางสำหรับเส้นทางจากสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องลาดกระบัง (LICD) ถึงท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.), การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงาน (OR-NET 2008), 24 – 25 กรกฎาคม 2551, โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค, กรุงเทพมหานคร.
 14. Chalermkiat Thantongpaiboon and Thananya  Wasusri (2008) Ocean Transport Service Quality Assessment, the 13th  International Symposium on Logistics, pp. 163 – 171, 6 – 8 July 2008, Bangkok, Thailand.
 15. Wasusri,T. and  Chaichomphoo, A. (2008) A Study of Logistics System for Exporting Natural Rubber from Thailand to China,  the 13th  International Symposium on Logistics, pp. 277 – 284, 6 – 8 July 2008, Bangkok, Thailand.
 16. วัชรินทร์  เปียสกุล และ ธนัญญา  วสุศรี (2550) การพยากรณ์และการวางแผนการผลิตรวม, การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ครั้งที่ 7,15 – 16 พ.ย. 2550 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค. กรุงเทพฯ
 17. อรพินทร์  จีรวัสสกุล  และ ธนัญญา  วสุศรี (2550)  การประยุกต์ใช้ AHP ในการประเมินผลการดำเนินงานผู้ให้บริการขนส่ง.  การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ครั้งที่ 7,15 – 16 พ.ย. 2550 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค. กรุงเทพฯ
 18. ธนิตศักดิ์  พุฒิพัฒน์โฆษิต  และ ธนัญญา  วสุศรี (2550) การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ของบริษัทขนส่งทางเรือลำเลียง, การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ครั้งที่ 7,15 – 16 พ.ย. 2550 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค. กรุงเทพฯ
 19. Chalermkiat Thantongpaiboon and Thananya  Wasusri (2007) Ocean Transport Service Quality Assessment, the 7th Industrial Academic Annual Conference on Supply Chain and Logistics Management, 15 – 16 Nov 2007, Chaophya Park Hotel, Bangkok.
 20. วิภาพร  วีระไวทยะ, รวิพิมพ์  ฉวีสุข, ปรารถนา  ปรารถนาดี, ธนัญญา  วสุศรี และ เจริญชัย  โขมพัตราภรณ์ (2550), สถานภาพการผลิตสับปะรดเพื่อการแปรรูปในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2550, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
 21. สุรเชษฎ์  ลิมป์กาญจนวัฒน์, ปรารถนา  ปรารถนาดี, รวิพิมพ์  ฉวีสุข,  ธนัญญา  วสุศรี และ เจริญชัย  โขมพัตราภรณ์ (2550), การศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกสับปะรด, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2550, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
 22. Khongsup, S. and  Wasusri, T. (2006), An application of Lean and Agile concepts in a distribution center of an automobile industry in Thailand, The 7th Asian Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference and The 9th Asia Pacific Regional Meeting of the International Foundation for Production Research (APIEMS 2006), 18 – 20 December 2006, Bangkok, Thailand.
 23. Somboonwiwat, T., Kritchanchai, D., Wasusri, T., and Ruktanonchai, C. (2006), Supply chain and logistics management in Thailand SMEs, The 7th Asian Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference and The 9th Asia Pacific Regional Meeting of the International Foundation for Production Research (APIEMS 2006), 18 – 20 December 2006, Bangkok, Thailand.
 24. ศุภฤกษ์  คงทรัพย์ และ ธนัญญา  วสุศรี (2549), การประยุกต์ใช้แนวคิด Lean กับ Agile ในศูนย์กระจายสินค้าในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ในประเทศไทย, การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ครั้งที่ 6, 2 - 3 พฤศจิกายน  2549, โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน, เชียงใหม่.
 25. ขนิษฐา  สง่างาม และ ธนัญญา  วสุศรี (2549), การวิเคราะห์ลำดับความสำคัญของสินค้าคงคลังด้วยวิธี Weighted Linear Optimization , การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ครั้งที่ 6, 2 - 3 พฤศจิกายน  2549, โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน, เชียงใหม่.
 26. เจริญชัย  โขมพัตราภรณ์, เตือนใจ  สมบูรณ์วิวัฒน์, ธนัญญา  วสุศรี, วลัยลักษณ์  อัตธีรวงศ์ และ ชัชชาลี รักษ์ตานนท์  (2549), การศึกษาระบบโลจิสติกส์เพื่อการส่งออกยางพาราและผลไม้จากไทยไปจีน, การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ครั้งที่ 6, 2 - 3 พฤศจิกายน  2549, โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน, เชียงใหม่.
 27. สุพจน์  เหล่างาม และ ธนัญญา  วสุศรี (2549) การปรับปรุงกระบวนการเติมเต็มคำสั่งซื้อด้วยแบบจำลองกระบวนการธุรกิจ กรณีศึกษาบริษัทอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย, การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงาน (OR-NET 2006), 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2549, โรงแรมหลุยส์แทเวิร์น กรุงเทพมหานคร.
 28. Banomyong, R., Wasusri, T. and Kritchanchai, D. (2006) Implementing the 2010 ASEAN-China FTA : A Thai logistics perspective, the 11th International Symposium on Logistics, 9 – 11 July, 2006, Beijing, China.
 29. Wasusri, T. and Tanratpatkul, N. (2006), The Effects of Rescheduling Frequency of Supply Chain Performance in an Apparel Supply Chain, International Conference on Logistics and Supply Chain Management (ILCSM2006), 5 – 7 January 2006, Hong Kong.
 30. Kritchanchai, D. and   Wasusri, T. (2006), Implementing supply chain management in Thailand textile industry, International Conference on Logistics and Supply Chain Management (ILCSM2006), 5 – 7 January 2006, Hong Kong.
 31. ณรงค์ชัย  ตันรัตนพัฒนกุล  และ  ธนัญญา  วสุศรี  (2548), ผลกระทบของการปรับความถี่ของตารางการเตรียมผลิตและเตรียมวัตถุดิบต่อประสิทธิภาพของโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า, การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ครั้งที่ 5, 29 – 30 พฤศจิกายน  2548, โรงแรมอโนมา, กรุงเทพมหานคร.
 32. สายธาร  กลิ่นลูกอิน และ  ธนัญญา  วสุศรี  (2548), การคัดเลือกวัตถุดิบที่เป็นกลยุทธ์ด้านการจัดซื้อด้วยเทคนิคการสร้างสถานการณ์จำลองกรณีศึกษาโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า, การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ครั้งที่ 5, 29 – 30 พฤศจิกายน  2548, โรงแรมอโนมา, กรุงเทพมหานคร.
 33. เจริญชัย  โขมพัตราภรณ์, ธนัญญา  วสุศรี, ปรารถนา  ปรารถนาดี และ รวิพิมพ์  ฉวีสุข (2548), ระบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องไทย, การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ครั้งที่ 5, 29 – 30 พฤศจิกายน  2549, โรงแรมอโนมา, กรุงเทพมหานคร.
 34. Wasusri, T., Kiritchanchai, D. and Phachayamai, W. (2005), Research Framework on the Pineapple Supply Chain in Thailand, IE Network Conference 2005, 3 – 5 October 2005, Queen Sirikit Center, Bangkok.
 35. Yrjola, H. , Wasusri, T., Kritchanchai, D. and Phachayamai, W. (2005), Research Framework for Agricultural Logistics in Thailand, Logistics Research Network Conference, 7 – 9 September 2005, Plymouth, England.
 36. Kinloogin, S. and Wasusri, T. (2005), Using Simulation Techniques to Identify Strategic Sourcing Items : case study of a garment factory,  Operations Research-Cooperative Research Network in Thailand Conference (OR-CRN), 1 – 2 September 2005, Bangkok, Thailand.
 37. Wasusri, T.  and Kritchanchai, D. (2005), Using Simulation Modeling to Investigate the Effect of supplier relationship management in Textile Supply Chain, the 10th International Symposium on Logistics, 3 – 5 July 2005, Lisbon, Portugal.
 38. Kritchanchai, D. and   Wasusri, T. (2005), The Reengineering of OEM Textile Company’s Sport Shirt Supply Chain, the 10th International Symposium on Logistics, 3 – 5 July 2005, Lisbon, Portugal.
 39. Wasusri, T. , Kritchanchai, D.  and  Athikomrattanakul, P.  (2004), Using Simulation Modeling to Investigate the Effect of Uncertainties in OEM Textile Company’s Sport Shirt Supply Chain, Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference 2004&The Seventh Asia-Pacific Division Meeting of the International Foundation of Production Research, 12th - 15th December 2004, Gold Coast, AUSTRALIA.
 40. กรัณย์  กันพ้นภัย และ ธนัญญา  วสุศรี (2547) , การจัดรูปแบบการขนส่งหินปูนในกระบวนการผลิตซีเมนต์โดยการใช้โปรแกรมเชิงเส้นตรงและระบบแถวคอย, การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2547, ตุลาคม, เชียงใหม่
 41. ณัฐพล  พุทธิพงษ์  และ ธนัญญา วสุศรี (2547) , การจัดตารางการผลิตและควบคุมวัสดุคงคลังสำหรับอุตสาหกรรมทอยาง, การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2547, ตุลาคม, เชียงใหม่
 42. Wasusri, T. (2003 ), Monitoring Quality of Teaching Processes by SPC Charts, the 8th Annual International Conference on Industrial Engineering Theory, Applications & Practice, 10-12 November 2003, Nevada, U.S.A.
 43. จิรัญญา  โชตยะกุล, สมเกียรติ  จงประสิทธิ์พร  และ ธนัญญา  วสุศรี (2546  ) ต้นทุนการเคลือบผิวกระดาษด้วยการกำหนดเงื่อนไขที่เหมาะสม, การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2546, ตุลาคม, พิษณุโลก.
 44. ชัยรัตน์  อัตตวนิช และ ธนัญญา  วสุศรี (2546  ) , การพยากรณ์เพื่อการจัดการวัสดุคงคลัง : กรณีศึกษาโรงงานกระจกบานเกล็ด, 3rd EAN/TLAPS/Thai VCML Industry-Academic Annual Conference on Supply Chain and Logistics Management, 26-27 สิงหาคม 2546 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ ประเทศไทย.
 45. Kritchanchai, D., Athikomrattanakul, P., Somboonwiwat, T., Wasusri, T. and Koetsinchai, W. (2003), Research Direction and Knowledge Management of Supply Chain and Logistics in Thailand, Logistics Research Network Conference, 10 – 12 September 2003, London, England.
 46. Wasusri, T. and MacCarthy, B.L., (2002), Improving production planning and scheduling processes’ stability with SPC charts, Proceedings of 7th International Conference on Industrial Engineering Theory, Applications & Practice, 24-26 October 2002, Busan, Korea.
 47. Wasusri, T. (2002), Coping with uncertainty in supply chain with SPC, EAN/TLAPS Industry-Academic 2nd Conference on Supply Chain and Logistics Management, 1-2  August 2002, Bangkok, Thailand.
 48. Wasusri, T. and MacCarthy, B.L., (2001), Using SPC chart techniques in production planning and scheduling : two case studies, Proceedings of the Twelfth Annual Conference of the Production and Operations Management Society, POM-2001, March 30-April 2, 2001, Orlando, FL.
 49. Wasusri T. and MacCarthy, B.L., (2000), Scheduling process control, the International Conference on Production Research Special ICPR-2000, August 2 – 4, 2000, Bangkok, Thailand. 

ความสนใจ/ความเชียวชาญ

ความเชี่ยวชาญ

Simulation, Logistics and Supply Chain Management, Quality Engineering, Design of Experiment, Production Scheduling, Inventory Management

ติดต่อ

Email: Thananya.was@kmutt.ac.th
Telephone: (+66) 02-470-9770

อาจารย์ท่านอื่น

เจ้าหน้าที่ท่านอื่น