หารือความร่วมมือด้านการพัฒนาดิจิทัลของประเทศ

วันที่ 31 มกราคม 2561 ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ให้การตอนรับคุณฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) เพื่อหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาดิจิทัลของประเทศในมิติต่างๆ อาทิ Digital Startup และมิติ Digital Transformation ในการนี้ ดร.อานนท์ ทับเที่ยง ประธานสาขาธุรกิจดิจิทัล (DBM) ร่วมให้การต้อนรับ

ประมวลภาพกิจกรรม