ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MEMORANDUM OF AGREEMENT FOR STUDENT MOBILITY PROGRAM

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัย UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) ประเทศอินโดนีเซีย เดินทางมาเจรจาความร่วมมือร่วมกับผู้บริหารคณะฯ อาจารย์ โดยผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MEMORANDUM OF AGREEMENT FOR STUDENT MOBILITY PROGRAM ระหว่าง THE GRADUATE SCHOOL มหาวิทยาลัย UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) ประเทศอินโดนีเซีย กับคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการฝึกอบรมระยะสั้น เพื่อยกระดับคุณภาพทักษะด้านวิชาการของนักศึกษา เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายอุดมศึการะหว่างประเทศ

ประมวลภาพกิจกรรม