พิธีปัจฉิมนิเทศ2559

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจัดพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีปัจฉิมนิเทศให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 8 ภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรสำหรับนักศึกษาดีเด่นในด้านผลการเรียนดี กิจกรรมเด่นและคณะกรรมการนักศึกษาเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติกับผู้สำเร็จการศึกษาด้วย

ประมวลภาพกิจกรรม