สานสัมพันธ์ GMI ร่วมห่วงใยสังคม

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวักรรม มหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ธนบุรี จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ GMI ร่วมห่วงใยสังคม”
เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559 ที่ หลักสูตรการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ  -  การบริหารโครงการ (PJM)  -  การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TIM) -  การจัดการธุรกิจดิจิทัล (DBM) -  การจัดการอสังหาริมทรัพย์ (REM) -  วิศวกรรมการเงินและการจัดการ (FEM)  -  การบริหารจัดการองค์กร (OGM)   และหลักสูตรการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ (EPM) บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวักรรม (GMI) จัดโครงการ “สานสัมพันธ์ GMI ร่วมห่วงใยสังคม” ทั้งนี้ได้ดำเนินกิจกรรม CSR ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อปลูกฝังแนวคิดด้านการมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และเจ้าหน้าที่ GMI เข้าร่วม และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสานสัพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ณ โรงแรมพัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และความสามัคคี นักศึกษาใหม่ได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ทั้งสาขาเดียวกันและต่างสาขา ซึ่งจะเกิดเป็นเครือข่ายการเรีนและการทำงานร่วมกันต่อไป
 

ประมวลภาพกิจกรรม