EdPEx Pre-Assessment

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) นำทีมผู้บริหารคณะให้การต้อนรับ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) ผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx และผู้บริหารของ มจธ. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

ทีมผู้บริหาร GMI ได้นำเสนอภาพรวมและผลการดำเนินงานของคณะ ทั้งนี้ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ สำหรับนำไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของคณะไปสู่ความเป็นเลิศต่อไป

ประมวลภาพกิจกรรม