กลยุทธ์การตลาดสำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรมหน้าใหม่

 

กลยุทธ์การตลาดสำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรมหน้าใหม่
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “กลยุทธ์การตลาดสำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรมหน้าใหม่” ให้กับศิษย์เก่า และนักศึกษา มจธ. ที่เป็นผู้ประกอบการหรือสนใจเป็นผู้ประกอบการ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องสัมมนา 809 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม โดยมี ดร.อภิชาติ คณารัตนวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อ.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นวิทยากรอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแผนการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการนวัตกรรมหน้าใหม่ สนับสนุนการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาด และร่วมกันพัฒนาต่อยอดสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับธุรกิจของผู้ประกอบการนวัตกรรมหน้าใหม่ สำหรับกิจกรรมนี้ได้รับการตอบรับจากศิษย์เก่า มจธ. เป็นอย่างดี
 

ประมวลภาพกิจกรรม