John Robert Power 2016

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมาบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมได้จัดการอบรบพัฒนาบุคลิกภาพ ครั้งที่ 6 โดยสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ ชั้นนำของโลก John Robert Power ได้มาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 150 ท่าน โดยมีวิทยากร 3 ท่านได้แก่ คุณณภัสวรรณ์ จิลลํานนท์ คุณน้ำฝน ภักดี และ ดร.ตรรกะ เทศศิริ บรรยากาศภายในการอบรบเป็นไปด้วยความสนุกสนานและมากด้วยสาระที่หลาย ๆ ท่าน ต่างให้การยอมรับว่า คุ้มค่า และมีประโยชน์ต่อการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน "เพราะบุคลิกภาพ เป็นประตูด่านของความสำเร็จ"

ประมวลภาพกิจกรรม