GMI Career Day 2016

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรม “GMI Career Day 2016” ประจำปีการศึกษา 2558 ภายในงานได้มีการจัดเสวนาเรื่อง “สร้างสมมรรถนะอย่างไรให้โดนใจนายจ้าง” ซึ่งได้รับเกียริตจาก คุณปรีชา โภคะธนวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คุณนฤมล อัศวทองกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล สายงานทรัพยากรบุคคล ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และคุณวริสรา เสนาะ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยกรบุคคล บริษัท TRC CONSTRUCTION จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรดำเนินรายการโดย ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งนักศึกษา ศิษย์เก่า และนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและเรียนรู้ความต้องการของตลาดแรงงาน คุณสมบัติของของตำแหน่งงานจากหน่วยงานชั้นนำ และแนวทางการสมัครงาน ซึ่งเป็นแนวทางการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของ GMI Career Development Center กิจกรรมครั้งนี้เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก
 

ประมวลภาพกิจกรรม