การศึกษาต่อปริญญาโท   
เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำภาคการศึกษา 1/2564
 

-  สมัคร ทดสอบภาษาอังกฤษ (TETET)   สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ หรือมีผลสอบภาษา      อังกฤษแต่ยังไม่เป็นไปตาม  ที่หลักสูตรกำหนด
-  คู่มือ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา-บัณฑิตศึกษา  ( โปรดศึกษาก่อนทำการสมัคร )


1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (MSc) อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร
                -  การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  (Logistics and Supply Chain Management : LGM)      รายละเอียดหลักสูตร
2.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
                - สาขาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม  (InnovativeEntrepreneurship Management : EPM 
 รายละเอียดหลักสูตร

 3.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (MBA) อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร
-  การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation Management : TIM)    รายละเอียดหลักสูตร
-  การจัดการธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Management : DBM)      รายละเอียดหลักสูตร
-  การบริหารโครงการ (Project Management : PJM)    รายละเอียดหลักสูตร
-  การบริหารจัดการองค์กร (Organization Management : OGM)      รายละเอียดหลักสูตร
-  การจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Management :REM)   รายละเอียดหลักสูตร

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
           -  ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสถาบันที่สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรองหรือมีคุณสมบัติอื่นเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
          -  ควรมีประสบการณ์การทำงานหรือเป็นผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังสำเร็จการศึกษา

วิธีการคัดเลือก
          -  พิจารณาจากใบสมัคร บัณฑิตวิทยาลัยฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากคุณสมบัติพื้นฐานต่างๆ เช่น ประวัติการศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร สาขาวิชาที่ศึกษา ผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ประสบการณ์การทำงาน ตำแหน่งงานในปัจจุบันและแผนงานในอนาคตหลังสำเร็จการศึกษาเป็นต้น
          -  สอบสัมภาษณ์ บัณฑิตวิทยาลัยฯ จะจัดให้มีการสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาจากใบสมัครเท่านั้น โดยการสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาจากบุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ ทักษะในการวิเคราะห์เหตุการณ์ และความพร้อมในการเข้าศึกษา

หลักฐานการรับสมัคร
          -  ใบรับรองผลการเรียน  (Transcript)
          -  รูปถ่าย 1 นิ้ว
          -  ใบสมัคร (ปรินต์หลังจากทำการสมัครในระบบแล้ว)
          -  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ(ถ้ามี)  (TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 (Paper-Based) หรือ 173 (Computer Based)  หรือ 61 (Internet-Based),IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ 5 , TETET ผลการทดสอบของ มจธ.รวมแล้ว ไม่ต่ำกว่าระดับ 4
(ผลคะแนนการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) 
(ถ้าไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ต้องทำการทดสอบกับมหาวิทยาลัย)
          -  ใบรับรองจากนายจ้างหรืออาจารย์ที่เคยสอน จำนวน 2 ฉบับ (บศ.2)  
 Download บศ.2