การศึกษาต่อปริญญาโท    1/2561 (รอบ 3)
เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำภาคการศึกษา 2561 ตั้งแต่ 1  พฤษภาคม  - 15 มิถุนายน  2561
 - คู่มือขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา-บัณฑิตศึกษา (โปรดศึกษาก่อนทำการสมัคร)
-   กำหนดการรับสมัคร 2561 (รอบ 3)

     1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (MSc)
                -  การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  (Logistics and Supply Chain Management : LGM)    รายละเอียดหลักสูตร 
     2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (MSc) 
-  การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation Management : TIM)   รายละเอียดหลักสูตร
-  การจัดการธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Management : DBM)    รายละเอียดหลักสูตร
-  วิศวกรรมการเงินและการจัดการ (Financial Engineering and Management : FEM)   รายละเอียดหลักสูตร
    3.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
                - การจัดการการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Management : EPM)   รายละเอียดหลักสูตร 
    ​4.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (MBA)
-  การบริหารโครงการ (Project Management : PJM)   รายละเอียดหลักสูตร 
-  การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation Management : TIM)   รายละเอียดหลักสูตร 
-  การจัดการธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Management : DBM)    รายละเอียดหลักสูตร
-  การบริหารจัดการองค์กร (Organization Management : OGM)    รายละเอียดหลักสูตร

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
           -  ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสถาบันที่สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรองหรือมีคุณสมบัติอื่นเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
          -  ควรมีประสบการณ์การทำงานหรือเป็นผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังสำเร็จการศึกษา

วิธีการคัดเลือก
          -  พิจารณาจากใบสมัคร บัณฑิตวิทยาลัยฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากคุณสมบัติพื้นฐานต่างๆ เช่น ประวัติการศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร สาขาวิชาที่ศึกษา ผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ประสบการณ์การทำงาน ตำแหน่งงานในปัจจุบันและแผนงานในอนาคตหลังสำเร็จการศึกษาเป็นต้น
          -  สอบสัมภาษณ์ บัณฑิตวิทยาลัยฯ จะจัดให้มีการสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาจากใบสมัครเท่านั้น โดยการสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาจากบุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ ทักษะในการวิเคราะห์เหตุการณ์ และความพร้อมในการเข้าศึกษา

หลักฐานการรับสมัคร
          -  ใบรับรองผลการเรียน  (Transcript)
          -  รูปถ่าย 1 นิ้ว
          -  ใบสมัคร (ปรินต์หลังจากทำการสมัครในระบบแล้ว)
          -  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ(ถ้ามี)  (TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 (Paper-Based) หรือ 173 (Computer Based)  หรือ 61 (Internet-Based),IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ 5 , TETET ผลการทดสอบของ มจธ.รวมแล้ว ไม่ต่ำกว่าระดับ 4
(ผลคะแนนการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) 
(ถ้าไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ต้องทำการทดสอบกับมหาวิทยาลัย)
          -  ใบรับรองจากนายจ้างหรืออาจารย์ที่เคยสอน จำนวน 2 ฉบับ (บศ.2)  Download บศ.2