หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารโครงการ

 สาขาวิชาการบริหารโครงการ ได้รวบรวมองค์ความรู้และทักษะด้านการบริหารโครงการที่เป็นมาตรฐานสากล
(Project Management International Standard) มานำเสนอในรูปแบบที่บูรณาการการบรรยาย กรณีศึกษา
การลงมือปฏิบัติ และ การสื่อสารเพื่อนำเสนอเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดทัศนคติ (Attitude)   ความรู้ (Knowledge)
และ ทักษะ (Skills) ที่เป็นประโยชน์สำหรับการบริหารโครงการที่มีความซับซ้อน มีความเสี่ยง และต้องตอบสนอง
กับความคาดหวังสูงทั้งในด้านคุณภาพ   เวลา   และค่าใช้จ่าย   สาขานี้เหมาะสำหรับบุคลากรในองค์กรที่ทำงาน
โครงการเป็นหลัก  (Project-based Organization)  เช่น  งานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานและสาธารณูปโภค   งานออกแบบและวิศวกรรม     องค์กรที่ต้องผลิตเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ใหม่หรือ
หน่วยงานที่ต้องบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร์  (Strategic Projects) เป็นต้น

 ดร.ดั้นดุสิต  โปราณานนท์   ประธานสาชาวิชาการบริหารโครงการ

 

วัตถุประสงค์

 • ผลิตมหาบัณฑิตอันประกอบด้วยความรู้ความสามารถในด้านการจัดการทั่วไปและ การจัดการเฉพาะทางที่ทันสมัย เพื่อให้มีศักยภาพในการจัดการองค์การ หรือเป็นผู้ประกอบการที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ
 • พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านการสื่อสารในสภาพแวดล้อมต่างๆ ขององค์กรอย่างมีประสิทธิผล
 • พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม และมีศักยภาพเชิงกลยุทธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นสากล
 • ส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล

 

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์

คุณวุฒิ : 

Ph.D. (Public Policy)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

Concordia University, Canada.(2538)

ดร.วินัย หอมสมบัติ

คุณวุฒิ : 

Ph.D.(Transportation Economics and Logistics Management)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong SAR (2556)

ดร.สุรภาพ รายะนาคร

คุณวุฒิ : 

Ph.D. (Electrical Engineering and Computer Science)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

Massachusetts Institute of Technology, U.S.A. (2555)

 

ดร.อานนท์ ทับเที่ยง

คุณวุฒิ : 

Ph.D. (Computer Network with Tres Honorable)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

Pierre-Marie Curie University, France (2536)

 

ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์

คุณวุฒิ : 

ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2555)

 

อาจารย์ประจำ

ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ

คุณวุฒิ : 

Ph.D. (Public Policy)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

University of York, UK (2554)

 

ดร.บุญเกียรติ เอี้ยววงษ์เจริญ

คุณวุฒิ : 

Ph.D. (Systems Science Engineering Management)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

Portland State University, U.S.A.(2549)

 

ดร.วรัญญา ติโลกะวิชัย

คุณวุฒิ : 

วท.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยี และการจัดการนวัตกรรม)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2555)

 

ดร.ศศิธร มหาคุณาจิระกุล

คุณวุฒิ : 

ปร.ด. (การตลาด),โครงการปริญญาเอกร่วม สาขาบริหารธุรกิจ

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), ประเทศไทย

 

อ.อรินทรา ปัญญายุทธการ

คุณวุฒิ : 

วท.ม. (การบริหารโครงการ)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2551)

 

 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  49 หน่วยกิต

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 6  หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

 • บัญชีการเงิน 2 หน่วยกิต
 • บัญชีบริหาร  2 หน่วยกิต
 •  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2 หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ 19 หน่วยกิต

 • การจัดการการเงิน 3 หน่วยกิต
 • เศรษฐศาสตรการจัดการ  3 หน่วยกิต
 • กลยุทธ์การจัดการตลาด  3 หน่วยกิต
 •  การจัดการเชิงกลยุทธ์ในยุคโลกาภิวัตน์ 3 หน่วยกิต
 •  ธรรมาภิบาลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม  1 หน่วยกิต
 • กระบวนการองค์กรและการจัดการทรัพยากรบุคคล  3 หน่วยกิต
 •  การจัดการกระบวนการธุรกิจ  2 หน่วยกิต
 • สัมมนาการจัดการและนวัตกรรม 1 หน่วยกิต

หมวดวิชาแกน 12  หน่วยกิต

 • การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการสื่อสารในโครงการ 3 หน่วยกิต
 • พื้นฐานสำหรับการบริหารโครงการ 3 หน่วยกิต
 • การบริหารโครงการขั้นสูง 3 หน่วยกิต
 • การบริหารพอร์ตโฟลิโอโครงการ 3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก (สำหรับแผน ข การค้นคว้าอิสระ 9  หน่วยกิต)

 • หัวข้อพิเศษ 1(Special Topic I) 3 หน่วยกิต
 • หัวข้อพิเศษ 2(Special Topic II) 3 หน่วยกิต
 • การบริหารโครงการแบบเอจายล์ 3 หน่วยกิต
 • การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 3 หน่วยกิต
 • วิชาเลือกที่เปิดสอนโดยบัณฑิตวิทยาลัยฯและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้สอน 3 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

สำหรับแผน ก2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

 • วิทยานิพนธ์(Thesis) 12 หน่วยกิต

สำหรับแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต)

 • การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต

หมวดวิชาภาษาอังกฤษ ไม่นับหน่วยกิต

 • วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2 หน่วย
 • ภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วย

หมายเหตุ

นักศึกษาต้องเรียนวิชา LNG 550 และ/หรือ LNG 600 การยกเว้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับคะแนนการทดสอบและเงื่อนไขตามที่คณะศิลปศาสตร์กำหนด