หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารโครงการ

สาขาวิชาการบริหารโครงการ ได้รวบรวมองค์ความรู้และทักษะด้านการบริหารโครงการที่เป็นมาตรฐานสากล
(Project Management International Standard) มานำเสนอในรูปแบบที่บูรณาการการบรรยาย กรณีศึกษา
การลงมือปฏิบัติ และ การสื่อสารเพื่อนำเสนอเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดทัศนคติ (Attitude)   ความรู้ (Knowledge)
และ ทักษะ (Skills) ที่เป็นประโยชน์สำหรับการบริหารโครงการที่มีความซับซ้อน มีความเสี่ยง และต้องตอบสนอง
กับความคาดหวังสูงทั้งในด้านคุณภาพ   เวลา   และค่าใช้จ่าย   สาขานี้เหมาะสำหรับบุคลากรในองค์กรที่ทำงาน
โครงการเป็นหลัก  (Project-based Organization)  เช่น  งานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานและสาธารณูปโภค   งานออกแบบและวิศวกรรม     องค์กรที่ต้องผลิตเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ใหม่หรือ
หน่วยงานที่ต้องบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร์  (Strategic Projects) เป็นต้น

 ดร.ดั้นดุสิต  โปราณานนท์     ประธานสาขาวิชาการบริหารโครงการ 

 

วัตถุประสงค์

 • ผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โดยมุ่งเน้นการสร้างศักยภาพในการวิจัยและการจัดการองค์การเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาศาสตร์ความรู้ด้านการจัดการสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
 • ผลิตมหาบัณฑิตให้มีความเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงองค์การ ให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ ทิศทางการพัฒนาของประเทศ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
 • เสริมสร้างทักษะและยกระดับความเข้มแข็ง ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยการพัฒนาองค์ความรู้ และความสามารถด้านการวิเคราะห์ให้แก่ผู้เรียน
 • ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ และประสานงานระหว่างภาคการศึกษาและอุตสาหกรรม รวมทั้งกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการธุรกิจที่เอื้อและเกื้อหนุนต่อกันและกัน

 

         

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.บุญเกียรติ  เอี้ยววงษ์เจริญ

คุณวุฒิ :

Ph.D. (Systems Science Engineering Management)) 

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

Portland State University,  U.S.

ดร.อานนท์  ทับเที่ยง   

คุณวุฒิ :

Ph.D. (Computer Network) 

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

Pierre-Marie Curie University (Paris 6), France

ดร.มงคล  อัศวดิลกฤทธิ์  

คุณวุฒิ :

ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 

ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ 

คุณวุฒิ :

Ph.D. (Industrial Engineering)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

University of Missouri-Columbia, U.S.A.

ดร.ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม 

คุณวุฒิ :

Ph.D. (Development Administration)   

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ประเทศไทย

อาจารย์ประจำ

ดร.วินัย หอมสมบัติ

คุณวุฒิ :

Ph.D. (Transportation Economics and Logistics Management)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

The Hong Kong Polytechnic University,Hong Kong SAR

 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  42  หน่วยกิต

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 2 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

 • บัญชีการเงิน(Financial Accounting)  2 หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ 16  หน่วยกิต

 •  การตัดสินใจทางการเงินสำหรับผู้จัดการ   3  หน่วยกิต
 • เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3 หน่วยกิต
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์ในยุคโลกาภิวัตน์ 3 หน่วยกิต
 • พฤติกรรมองค์กรเชิงวิธีระบบ  3 หน่วยกิต
 • วิธีการดำเนินงานวิจัย  3 หน่วยกิต
 • สัมมนาการจัดการและนวัตกรรม 1 หน่วยกิต

หมวดวิชาแกน 12 หน่วยกิต

สาขาวิชาเอกการบริหารโครงการ

 • การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการสื่อสารในโครงการ 3 หน่วยกิต
 • พื้นฐานสำหรับการบริหารโครงการ 3 หน่วยกิต
 • การบริหารโครงการขั้นสูง 3 หน่วยกิต
 • การบริหารพอร์ตโฟลิโอโครงการ 3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก (สำหรับแผน ข การค้นคว้าอิสระ 6  หน่วยกิต) 

 • หัวข้อพิเศษ 1(Special Topic I) 3 หน่วยกิต
 • หัวข้อพิเศษ 2(Special Topic II) 3 หน่วยกิต
 • การบริหารโครงการแบบเอจายล์ 3 หน่วยกิต
 • การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร 3 หน่วยกิต
 • วิชาเลือกที่เปิดสอนโดยบัณฑิตวิทยาลัยฯและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้สอน 3 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

สำหรับแผน ก2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

 • วิทยานิพนธ์(Thesis) 12 หน่วยกิต

สำหรับแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6  หน่วยกิต)

 • การวิจัยโครงการเฉพาะเรื่อง 6 หน่วยกิต
 • การบริหารจัดการในทางปฏิบัติ 6 หน่วยกิต

หมวดวิชาภาษาอังกฤษ ไม่นับหน่วยกิต

 • วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1 หน่วยกิต
 • ภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ

นักศึกษาต้องเรียนวิชา LNG 550 และ/หรือ LNG 600 การยกเว้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับคะแนนการทดสอบและเงื่อนไขตามที่คณะศิลปศาสตร์กำหนด 3 ( 2 – 2 – 9 )