หลักสูตรการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ 

 

               การดวามเป็นผู้ประกอบการไม่ได้เกิดจากความบังเอิญ หากแต่เกิดจากความตั้งใจในการสรรค์สร้างสิ่งใหม่ที่มีคุณค่า (Value creation) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เป็นตลาดหรือกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจำเป็นต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจ (Passion) และเข้าใจการจัดสรรทรัพยากรและเวลาที่มีอยู่อย่างเหมาะสม เพื่อให้แนวคิดหรือนวัตกรรมที่คิดขึ้นกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการโดยมุ่งเน้นความสำเร็จจากการประกอบการ ซึ่งเป็นทั้งผลตอบแทนในรูปของเงิน เช่น รายได้ หรือผลตอบแทนที่ไม่ใช่เงิน เช่น ความเป็นอิสระ เป็นต้น ผู้ประกอบการยังจำเป็นที่ต้องเข้าใจความเสี่ยง (Risk) ที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากความไม่แน่นอนของสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องตัดสินใจด้วยข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ เพื่อนำพาธุรกิจไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ให้ได้

               หลักสูตรการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความเป็นมืออาชีพ ด้วยการบูรณาการศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ากับการจัดการ โดยให้ความสำคัญในการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจที่ทันสมัย พร้อมทั้งยกระดับความเข็มแข็งและความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการเดิม ภายใต้การประสานงานอันดีระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม

 

ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ
 รักษาการประธานหลักสูตรการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ 

 

วัตถุประสงค์

 • ผลิตมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ให้มีองค์ความรู้ทางด้านการ บริหารธุรกิจที่ทันสมัยโดยเน้นการใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ
 • ยกระดับความเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขันแก่ธุรกิจต่างๆ โดยการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการบริหารธุรกิจที่เหมาะสมและทันสมัยแก่ผู้ประกอบการเดิม
 • ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและประสานงานระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการธุรกิจซึ่งกันและกัน

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้ประกอบการธุรกิจ หรือ เจ้าของกิจการต่าง ๆ ธุรกิจที่เน้นการผลิต การบริการ หรือ การค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น
 • พนักงานองค์กรธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ ในตำแหน่งผู้บริหารขั้นต้น หรือพนักงานอาวุโสใน ฝ่าย ต่างๆ อาทิ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายการตลาด

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ปารเมศ วรเศยานนท์

คุณวุฒิ :

D.B.A. (Strategic Management)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

Graduate School of Management,
Southern Cross University, Australia.

ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล

คุณวุฒิ :

วท.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, ประเทศไทย (2540)

ดร.วรัญญา ติโลกะวิชัย

คุณวุฒิ :

วท.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยี และการจัดการนวัตกรรม)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2555)

ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ

คุณวุฒิ :

ปร.ด.(การจัดการ)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, ประเทศไทย (2559)

อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์

คุณวุฒิ : 

Ph.D. (Project Management)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

Concordia University (2538)

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ

คุณวุฒิ : 

Ph.D. (Public Policy)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

University of York, UK (2554)

 

 

 

 

 

 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 4 หน่วยกิต

 • บัญชีการเงินและบัญชีบริหาร 2 หน่วยกิต
 • เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 2 หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต

 • การเงินสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต
 • กลยุทธ์การจัดการตลาด 3 หน่วยกิต
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์และการควบคุมธุรกิจ 3 หน่วยกิต
 • ภาวะผู้นำในผู้ประกอบการและการจัดการทรัพยากรบุคคล 3 หน่วยกิต
 • การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงลึก เพื่อการตัดสินใจ 3 หน่วยกิต
 • การจัดการโซ่อุปทาน 3 หน่วยกิต

หมวดวิชาแกน 9 หน่วยกิต

 • การบริหารจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3 หน่วยกิต
 • การสร้างธุรกิจใหม่ของผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต
 • สัณฐานความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก

แผน ข (การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต) 9 หน่วยกิต

แผน ข (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต) 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ การเงินและการบัญชี

 • การจัดการการเงิน 3 หน่วยกิต
 • เงินทุนร่วมทุนและเงินทุนบุคคล 3 หน่วยกิต
 • หัวข้อพิเศษด้านการจัดการการเงิน 3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาด้านการตลาด การขาย และลูกค้า

 • การจัดการช่องทางจัดจำหน่าย 3 หน่วยกิต
 • การจัดการตราสินค้า 3 หน่วยกิต
 • หัวข้อพิเศษด้านการจัดการตลาด 3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาด้านนโยบายและการวางกลยุทธ์

 • การดำเนินการธุรกิจใหม่ในระดับนานาชาติ และภูมิภาคเอเชีย 3 หน่วยกิต
 • หัวข้อพิเศษด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์และการควบคุมธุรกิจ 3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาด้านนโยบายและการวางกลยุทธ์

 • การดำเนินการธุรกิจใหม่ในระดับนานาชาติ และภูมิภาคเอเชีย 3 หน่วยกิต
 • หัวข้อพิเศษด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์และการควบคุมธุรกิจ 3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาด้านองค์กร บุคลากร และความเป็นผู้นำ

 • กระบวนการองค์กรและการจัดการทรัพยากรบุคคล 3 หน่วยกิต
 • หัวข้อพิเศษด้านการจัดการองค์กรและทรัพยากรบุคคล 3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาด้านทฤษฎีการจัดการทั่วไป เครื่องมือ และเทคนิคการจัดการ

 • การเจรจาต่อรองและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 3 หน่วยกิต
 • หัวข้อพิเศษด้านทฤษฎี เครื่องมือ และเทคนิคการจัดการ 3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาด้านวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

 • การตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อการจัดการ 3 หน่วยกิต
 • หัวข้อพิเศษที่เกี่ยวกับวิธีเชิงปริมาณ 3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาด้านระบบสารสนเทศการจัดการ

 • ระบบสารสนเทศสำหรับผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต
 • เทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3 หน่วยกิต
 • หัวข้อพิเศษที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศการจัดการ 3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาด้านความเป็นผู้ประกอบการ

 • พื้นฐานการจัดการทางธุรกิจและความเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต
 • แผนธุรกิจและเครื่องมือการจัดการสำหรับธุรกิจเชิงเทคโนโลยีเกิดใหม่ 3 หน่วยกิต
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ 3 หน่วยกิต
 • กฎหมายสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต
 • ผู้ประกอบการนวัตกรรมธุรกิจบริการ 3 หน่วยกิต
 • การจัดการธุรกิจครอบครัว 3 หน่วยกิต
 • หัวข้อพิเศษด้านการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาอื่นๆ

 • วิชาเลือกในสาขาการจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

 • วิทยานิพนธ์(Thesis) 12 หน่วยกิต
 • การวิจัยโครงการเฉพาะเรื่อง(Special Research Project) 6 หน่วยกิต
 • การค้นคว้าอิสระ(Independent Study)3 หน่วยกิต
 • โครงการแผนธุรกิจนวัตกรรม 6 หน่วยกิต
 • โครงการให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาธุรกิจ 6หน่วยกิต

หมวดวิชาภาษาอังกฤษ ไม่นับหน่วยกิต

 • วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2 หน่วยกิต
 • วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต

หมายเหตุ

นักศึกษาต้องเรียนวิชา LNG 550 และ/หรือ LNG 600 และ/หรือ ได้รับการยกเว้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับคะแนนการทดสอบและเงื่อนไขตามที่คณะศิลปศาสตร์กำหนด