หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการเงินและการจัดการ
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาวิศวกรรมการเงินและการจัดการ เป็นหลักสูตรที่เน้นการบูรณา
การความรู้ทฤษฎีด้านการเงิน คณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อมุ่งศึกษา คิดวิเคราะห์ และจัดการ
ปัญหาด้านวิศวกรรมการเงิน   โดยใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน        เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม    เช่น
ธุรกิจการเงิน การธนาคารและการประกันภัย ซึ่งยังขาดแคลนบุคลากรในปัจจุบัน ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาธุรกิจ
การให้บริการทางการเงินมีอัตราการเจริญเติบโตอยู่ในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่อง     แต่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงทั้ง
จากภายในและภายนอกองค์กร บุคลากรที่มีทักษะการบริหารเฉพาะทางที่เรียกว่า  “สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน
และการจัดการ (Financial Engineering and Management)”   จึงสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ให้
แก่องค์กรได้อย่างยั่งยืน

ดร.สุรภาพ รายะนาคร  ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการเงินและการจัดการ

 

วัตถุประสงค์

 • ผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โดยมุ่งเน้นการสร้างศักยภาพในการวิจัยและการจัดการองค์การเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาศาสตร์ความรู้ด้านการจัดการสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
 • ผลิตมหาบัณฑิตให้มีความเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงองค์การ ให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ ทิศทางการพัฒนาของประเทศ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
 • เสริมสร้างทักษะและยกระดับความเข้มแข็ง ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยการพัฒนาองค์ความรู้ และความสามารถด้านการวิเคราะห์ให้แก่ผู้เรียน
 • ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ และประสานงานระหว่างภาคการศึกษาและอุตสาหกรรม รวมทั้งกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการธุรกิจที่เอื้อและเกื้อหนุนต่อกันและกัน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.บุญเกียรติ  เอี้ยววงษ์เจริญ

คุณวุฒิ :

Ph.D. (Systems Science Engineering Management)) 

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

Portland State University,  U.S.

ดร.อานนท์  ทับเที่ยง   

คุณวุฒิ :

Ph.D. (Computer Network) 

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

Pierre-Marie Curie University (Paris 6), France

ดร.มงคล  อัศวดิลกฤทธิ์  

คุณวุฒิ :

ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 

ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ 

คุณวุฒิ :

Ph.D. (Industrial Engineering)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

University of Missouri-Columbia, U.S.A.

ดร.ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม 

คุณวุฒิ :

Ph.D. (Development Administration)   

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ประเทศไทย

อาจารย์ประจำ

ดร.วินัย หอมสมบัติ

คุณวุฒิ :

Ph.D. (Transportation Economics and Logistics Management)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

The Hong Kong Polytechnic University,Hong Kong SAR

 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  42  หน่วยกิต

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 2 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

 • บัญชีการเงิน(Financial Accounting)  2 หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ 16  หน่วยกิต

 •  การตัดสินใจทางการเงินสำหรับผู้จัดการ   3  หน่วยกิต
 • เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3 หน่วยกิต
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์ในยุคโลกาภิวัตน์ 3 หน่วยกิต
 • พฤติกรรมองค์กรเชิงวิธีระบบ  3 หน่วยกิต
 • วิธีการดำเนินงานวิจัย  3 หน่วยกิต
 • สัมมนาการจัดการและนวัตกรรม 1 หน่วยกิต

หมวดวิชาแกน 12 หน่วยกิต

 • FIN 611 การลงทุนและการบริหารพอร์ตโฟลิโอ  3 หน่วยกิต
 • FIN 612 ตราสารหนี้  3 หน่วยกิต
 • FIN 613 ตราสารอนุพันธ์  3 หน่วยกิต
 • FIN 614 การบริหารความเสี่ยงสถาบันการเงิน  3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก (สำหรับแผน ข การค้นคว้าอิสระ 6  หน่วยกิต) 

 • หัวข้อพิเศษ 1(Special Topic I) 3 หน่วยกิต
 • หัวข้อพิเศษ 2(Special Topic II) 3 หน่วยกิต
 • เศรษฐศาสตร์การเงิน 3 หน่วยกิต
 • เศรษฐศาสตร์การเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
 • เครดิตสกอริ่งและการบริหารลูกค้ารายย่อย 3 หน่วยกิต
 • การออกแบบตราสารการเงิน 3 หน่วยกิต
 • เศรษฐมิติทางการเงิน 3 หน่วยกิต
 • การพยากรณ์ทางการเงินที่ไม่เป็นเชิงเส้น 3 หน่วยกิต
 • การสร้างแบบจำลองความเสี่ยงด้านราคา 3 หน่วยกิต
 • การสร้างแบบจำลองความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 3 หน่วยกิต
 • การสร้างแบบจำลองความเสี่ยงด้านราคา 3 หน่วยกิต
 • การสร้างแบบจำลองความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 3 หน่วยกิต
 • วิชาเลือกที่เปิดสอนโดยบัณฑิตวิทยาลัยฯและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้สอน 3 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

สำหรับแผน ก2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

 • วิทยานิพนธ์(Thesis) 12 หน่วยกิต

สำหรับแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6  หน่วยกิต)

 • การวิจัยโครงการเฉพาะเรื่อง 6 หน่วยกิต
 • การบริหารจัดการในทางปฏิบัติ 6 หน่วยกิต

หมวดวิชาภาษาอังกฤษ ไม่นับหน่วยกิต

 • วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1 หน่วยกิต
 • ภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ

นักศึกษาต้องเรียนวิชา LNG 550 และ/หรือ LNG 600 การยกเว้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับคะแนนการทดสอบและเงื่อนไขตามที่คณะศิลปศาสตร์กำหนด 3 ( 2 – 2 – 9 )