หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์กร

โลกยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทำให้ผู้บริหารองค์กรต้องตอบ
คำถามตัวเองแล้วว่าคุณจะก้าวทันและคิดไปให้ไกลกว่าคนอื่นได้อย่างไรหากองค์กรต้องเผชิญกับสภาวะที่มี
การแข่งขันสูง   สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์กร (Organization Management) จะติดอาวุธทางปัญญา
และเสริมสร้างสมรรถนะในหลากหลายมิติ    เช่น    มิติภาวะผู้นำ การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการสื่อสาร 
มิติการพัฒนาองค์กรและทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์          มิติการจัดการความเสี่ยงในองค์กร และมิติการจัดการ
สมรรถนะองค์กร  เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น ในการช่วยขับเคลื่อน
องค์กรให้ก้าวหน้า และเป็นที่ไว้ใจของผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง  เพราะเราเชื่อมั่นว่า ผู้บริหารหรือผู้นำ
ที่เก่งและดีเปรียบเสมือนคนคุมหางเสือเรือที่คอยกำหนดทิศทางของเรือไปสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการ
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เราจึงพร้อมที่จะรังสรรค์คุณให้เป็นผู้บริหารองค์กรมืออาชีพ

 ดร.สุขยืน เทพทอง   ประธานสาขาวิชาการบริหารจัดการองค์กร

 

วัตถุประสงค์

 • ผลิตมหาบัณฑิตอันประกอบด้วยความรู้ความสามารถในด้านการจัดการทั่วไปและการจัดการเฉพาะทางที่ทันสมัย เพื่อให้มีศักยภาพในการจัดการองค์การ หรือเป็นผู้ประกอบการที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ
 • พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านการสื่อสารในสภาพแวดล้อมต่างๆ ขององค์กรอย่างมีประสิทธิผล
 • พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม และมีศักยภาพเชิงกลยุทธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นสากล
 • ส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ทวีศักดิ์  กฤษเจริญ

คุณวุฒิ : 

Ph.D. (Public Policy)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

University of  York, U.K. (2554)

ดร.บุญเกียรติ เอี้ยววงษ์เจริญ

คุณวุฒิ : 

Ph.D. (Systems Science Engineering Management)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

Portland State University,  U.S.A. (2549)        

ดร.อภิชาติ คณารัตนวงศ์

คุณวุฒิ : 

บธ.ด. (การตลาด)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2553)

 

ดร.สุขยืน เทพทอง

คุณวุฒิ : 

ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ประเทศไทย (2557)

 

ดร.ศศิธร มหาคุณาจิระกุล

คุณวุฒิ : 

บธ.ด. (การตลาด)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2555)

 

อาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์

คุณวุฒิ : 

Ph.D. (Project Management)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

Concordia University (2538)

 

ดร.วินัย หอมสมบัติ

คุณวุฒิ : 

Ph.D. (Transportation Economics and Logistics Management)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong SAR. (2556)

 

ดร.วรัญญา ติโลกะวิชัย

คุณวุฒิ : 

วท.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยี และการจัดการนวัตกรรม)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2555)

 

อ.อรินทรา ปัญญายุทธการ

คุณวุฒิ : 

วท.ม. (การบริหารโครงการ)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2551)

 

ดร.อานนท์ ทับเที่ยง

คุณวุฒิ : 

Ph.D. (Computer Network with Tres Honorable)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

Pierre-Marie Curie University, France (2536)

 

ดร.สุรภาพ รายะนาคร

คุณวุฒิ : 

Ph.D. (Electrical Engineering and Computer Science)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

Massachusetts Institute of Technology, U.S.A. (2555)

 

 

 

 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  49 หน่วยกิต

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 6  หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

 • บัญชีการเงิน 2 หน่วยกิต
 • บัญชีบริหาร  2 หน่วยกิต
 •  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2 หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ 19 หน่วยกิต

 • การจัดการการเงิน 3 หน่วยกิต
 • เศรษฐศาสตรการจัดการ  3 หน่วยกิต
 • กลยุทธ์การจัดการตลาด  3 หน่วยกิต
 •  การจัดการเชิงกลยุทธ์ในยุคโลกาภิวัตน์ 3 หน่วยกิต
 •  ธรรมาภิบาลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม  1 หน่วยกิต
 • กระบวนการองค์กรและการจัดการทรัพยากรบุคคล  3 หน่วยกิต
 •  การจัดการกระบวนการธุรกิจ  2 หน่วยกิต
 • สัมมนาการจัดการและนวัตกรรม 1 หน่วยกิต

หมวดวิชาแกน 12   หน่วยกิต

 • ภาวะผู้นํา การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการสื่อสาร  3 หน่วยกิต
 •  การจัดการสมรรถนะองค์กร 3 หน่วยกิต
 •  ทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์และการพัฒนาองค์กร  3  หน่วยกิต
 • การจัดการความเสี่ยงในกิจการ  3  หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก (สำหรับแผน ข การค้นคว้าอิสระ 9 หน่วยกิต)

 • หัวข้อพิเศษ 1   3 หน่วยกิต
 •  หัวข้อพิเศษ 2   3 หน่วยกิต
 •  นวัตกรรมและทักษะความเป็นผู้ประกอบการในองค์กร  3 หน่วยกิต
 • วิชาเลือกที่เปิดสอนโดยบัณฑิตวิทยาลัยฯและได้รับ ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้สอน  3  หน่วยกิต

 

 

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

สำหรับแผน ก2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

 • วิทยานิพนธ์(Thesis) 12 หน่วยกิต

สำหรับแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6  หน่วยกิต)

 • การค้นคว้าอิสระ 3  หน่วยกิต

หมวดวิชาภาษาอังกฤษ ไม่นับหน่วยกิต

 • วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2 หน่วย
 • ภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วย

หมายเหตุ

นักศึกษาต้องเรียนวิชา LNG 550 และ/หรือ LNG 600 การยกเว้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับคะแนนการทดสอบและเงื่อนไขตามที่คณะศิลปศาสตร์กำหนด