หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  /  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล เน้นการเรียนการสอนด้านการจัดการธุรกิจยุคใหม่ยุคดิจิทัล เพื่อตอบสนอง
ความต้องการบุคลากรด้านดิจิทัลอีโคโนมี  (Digital    Economy)     ของประเทศ   อาทิ   การจัดการโทรคมนาคม
การจัดการบรอดคาสติ้ง     การจัดการไอซีทีสมัยใหม่    รวมถึงธุรกิจต่างๆ  นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น แล้ว
ยังต้องนำเครื่องมือและนวัตกรรมดิจิทัลมาสร้างการเติบโตและความยั่งยืนของธุรกิจ   โดยปรับพื้นฐานนักศึกษา
ให้เข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัล , ทักษะในศตวรรษที่   21   รวมถึงภาษาอังกฤษ    และองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการบริหาร
จัดการ เช่น บัญชีการเงิน   การตลาด การบริหารองค์กร กลยุทธ์   จากนั้นเพิ่มทักษะและความรู้เพื่อนำเครื่องมือ
ดิจิทัลไปบริหารธุรกิจสู่เป้าหมายที่วางไว้ มีหัวข้อที่น่าสนใจคือ   1) Digital Economy Management,   2) New
Media in  Modern  Business Management,  3) Management of Information System,   4) ICT  Strategy
เป็นต้น

 ดร.อานนท์  ทับเที่ยง    ประธานสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

วัตถุประสงค์

 • ผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โดยมุ่งเน้นการสร้างศักยภาพในการวิจัยและการจัดการองค์การเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาศาสตร์ความรู้ด้านการจัดการสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
 • ผลิตมหาบัณฑิตให้มีความเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงองค์การ ให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ ทิศทางการพัฒนาของประเทศ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
 • เสริมสร้างทักษะและยกระดับความเข้มแข็ง ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยการพัฒนาองค์ความรู้ และความสามารถด้านการวิเคราะห์ให้แก่ผู้เรียน
 • ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ และประสานงานระหว่างภาคการศึกษาและอุตสาหกรรม รวมทั้งกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการธุรกิจที่เอื้อและเกื้อหนุนต่อกันและกัน
 

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์

คุณวุฒิ : 

Ph.D. (Public Policy)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

Concordia University, Canada.(2538)

ดร.วินัย หอมสมบัติ

คุณวุฒิ : 

Ph.D.(Transportation Economics and Logistics Management)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong SAR (2556)

ดร.สุรภาพ รายะนาคร

คุณวุฒิ : 

Ph.D. (Electrical Engineering and Computer Science)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

Massachusetts Institute of Technology, U.S.A. (2555)

 

ดร.อานนท์ ทับเที่ยง

คุณวุฒิ : 

Ph.D. (Computer Network with Tres Honorable)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

Pierre-Marie Curie University, France (2536)

 

ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์

คุณวุฒิ : 

ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2555)

 

อาจารย์ประจำ

ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ

คุณวุฒิ : 

Ph.D. (Public Policy)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

University of York, UK (2554)

 

ดร.บุญเกียรติ เอี้ยววงษ์เจริญ

คุณวุฒิ : 

Ph.D. (Systems Science Engineering Management)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

Portland State University, U.S.A. (2549)

 

ดร.วรัญญา ติโลกะวิชัย

คุณวุฒิ : 

วท.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยี และการจัดการนวัตกรรม)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2555)

 

ดร.ศศิธร มหาคุณาจิระกุล

คุณวุฒิ : 

ปร.ด. (การตลาด),โครงการปริญญาเอกร่วม สาขาบริหารธุรกิจ

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), ประเทศไทย

 

อ.อรินทรา ปัญญายุทธการ

คุณวุฒิ : 

วท.ม. (การบริหารโครงการ)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2551)

 

 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  49 หน่วยกิต

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 6  หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

 • บัญชีการเงิน 2 หน่วยกิต
 • บัญชีบริหาร  2 หน่วยกิต
 •  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2 หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ 19  หน่วยกิต

 • การจัดการการเงิน 3 หน่วยกิต
 • เศรษฐศาสตรการจัดการ  3 หน่วยกิต
 • กลยุทธ์การจัดการตลาด  3 หน่วยกิต
 •  การจัดการเชิงกลยุทธ์ในยุคโลกาภิวัตน์ 3 หน่วยกิต
 •  ธรรมาภิบาลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม  1 หน่วยกิต
 • กระบวนการองค์กรและการจัดการทรัพยากรบุคคล  3 หน่วยกิต
 •  การจัดการกระบวนการธุรกิจ  2 หน่วยกิต
 • สัมมนาการจัดการและนวัตกรรม 1 หน่วยกิต

หมวดวิชาแกน 12  หน่วยกิต

 • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมดิจิทัล 3 หน่วยกิต
 • กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายอุตสาหกรรมดิจิทัล 3 หน่วยกิต
 • การจัดการดิจิทัลอีโคโนมี 3 หน่วยกิต
 • การจัดการระบบสารสนเทศ 3 หน่วยกิต

 

หมวดวิชาเลือก (สำหรับแผน ข การค้นคว้าอิสระ 9  หน่วยกิต)

 • หัวข้อพิเศษ 1(Special Topic I) 3 หน่วยกิต
 • หัวข้อพิเศษ 2(Special Topic II) 3 หน่วยกิต
 • การจัดการธุรกิจยุคใหม่โดยใช้สื่อดิจิทัล 3 หน่วยกิต
 • การตลาดดิจิทัล 3 หน่วยกิต
 • ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและทักษะในการเจรจา สำหรับผู้จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการแข่งขัน 3 หน่วยกิต
 • วิชาเลือกที่เปิดสอนโดยบัณฑิตวิทยาลัยฯและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้สอน 3 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

สำหรับแผน ก2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

 • วิทยานิพนธ์(Thesis) 12 หน่วยกิต

สำหรับแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3   หน่วยกิต)

 • การค้นคว้าอิสระ 3  หน่วยกิต

หมวดวิชาภาษาอังกฤษ ไม่นับหน่วยกิต

 • วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2 หน่วย
 • ภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วย

หมายเหตุ

นักศึกษาต้องเรียนวิชา LNG 550 และ/หรือ LNG 600 การยกเว้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับคะแนนการทดสอบและเงื่อนไขตามที่คณะศิลปศาสตร์กำหนด