หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  /  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล เน้นการเรียนการสอนและการวิจัยด้านการจัดการธุรกิจยุคใหม่ สู่ยุคดิจิทัลเปลี่ยนโลก (Digital Disruption) เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านการจัดการดิจิทัลอีโคโนมี (Digital Economy) ของประเทศ องค์ความรู้รวมถึงการจัดการโทรคมนาคม การจัดการบรอดคาสติ้ง การจัดการไอซีทีสมัยใหม่ ซึ่งต้องการนำเครื่องมือและนวัตกรรมการจัดการใหม่ๆ ด้านดิจิทัลมาสร้างการเติบโตและความยั่งยืนของธุรกิจ โดยเริ่มจากการปรับพื้นฐานนักศึกษาให้เข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะในศตวรรษที่ 21 รวมถึงภาษาอังกฤษ และองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการ เช่น บัญชี การเงิน การตลาด การบริหารองค์กร กลยุทธ์ จากนั้นเพิ่มทักษะ ความรู้ และการวิจัยเพื่อนำเครื่องมือดิจิทัลไปบริหารธุรกิจสู่เป้าหมายที่วางไว้ผ่านกรณีศึกษา และผ่านการฝึกปฏิบัติจริง รวมถึงความรู้ Enterprise Architecture, Agile Organization, Cyber Security และ Startup ตัวอย่างหัวข้อที่ตอบโจทย์อนาคตคือ 1) Digital Transformation in Business, 2) Digital Marketing, 3) Data Science and Big Data Analytics for Competitiveness, 4) AR/MR Application and Business Development, 5) Design Thinking & Foresighting for Sustainability, 6) Laws and Regulations in Digital Era, 7) Economics for Digital Disruption และ 8) Digital Risk Management and Digital Governance เป็นต้น

 ดร.อานนท์  ทับเที่ยง   ประธานสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

วัตถุประสงค์

 • ผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โดยมุ่งเน้นการสร้างศักยภาพในการวิจัยและการจัดการองค์การเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาศาสตร์ความรู้ด้านการจัดการสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
 • ผลิตมหาบัณฑิตให้มีความเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงองค์การ ให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ ทิศทางการพัฒนาของประเทศ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
 • เสริมสร้างทักษะและยกระดับความเข้มแข็ง ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยการพัฒนาองค์ความรู้ และความสามารถด้านการวิเคราะห์ให้แก่ผู้เรียน
 • ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ และประสานงานระหว่างภาคการศึกษาและอุตสาหกรรม รวมทั้งกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการธุรกิจที่เอื้อและเกื้อหนุนต่อกันและกัน

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.วินัย หอมสมบัติ

คุณวุฒิ :

Ph.D. (Transportation Economics and Logistics Management) 

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

The Hong Kong Polytechnic University,Hong Kong SAR

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ

คุณวุฒิ :

Ph.D. (Public Administration and Public Policy)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

The University of York, U.K.

ดร.สุขยืน เทพทอง

คุณวุฒิ :

Ph.D. (Development Administration)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ประเทศไทย

ดร.ศศิธร มหาคุณาจิระกุล

คุณวุฒิ :

ปร.ด. (การตลาด)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

โครงการปริญญาเอกร่วม สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ประเทศไทย

ดร.ดั้นดุสิต  โปราณานนท์

คุณวุฒิ :

วท.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม)  

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทยR

อาจารย์ประจำ

ดร.บุญเกียรติ  เอี้ยววงษ์เจริญ

คุณวุฒิ :

Ph.D.(Systems Science Engineering Management)  

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

Portland State University,  U.S.

ดร.อานนท์  ทับเที่ยง

คุณวุฒิ :

Ph.D. (Computer Network) 

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

Pierre-Marie Curie University (Paris 6), France

ดร.มงคล  อัศวดิลกฤทธิ์

คุณวุฒิ :

ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 

ดร.ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม 

คุณวุฒิ :

Ph.D. (Development Administration) 

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ประเทศไทย

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  42  หน่วยกิต

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 2 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

 • บัญชีการเงิน(Financial Accounting)  2 หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ 16  หน่วยกิต

 •  การตัดสินใจทางการเงินสำหรับผู้จัดการ   3  หน่วยกิต
 • เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3 หน่วยกิต
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์ในยุคโลกาภิวัตน์ 3 หน่วยกิต
 • พฤติกรรมองค์กรเชิงวิธีระบบ  3 หน่วยกิต
 • วิธีการดำเนินงานวิจัย  3 หน่วยกิต
 • สัมมนาการจัดการและนวัตกรรม 1 หน่วยกิต

หมวดวิชาแกน 12 หน่วยกิต

 • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมดิจิทัล 3 หน่วยกิต
 • กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายอุตสาหกรรมดิจิทัล 3 หน่วยกิต
 • การจัดการดิจิทัลอีโคโนมี 3 หน่วยกิต
 • การจัดการระบบสารสนเทศ 3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก (สำหรับแผน ข การค้นคว้าอิสระ 6  หน่วยกิต) 

 • หัวข้อพิเศษ 1(Special Topic I) 3 หน่วยกิต
 • หัวข้อพิเศษ 2(Special Topic II) 3 หน่วยกิต
 • การจัดการธุรกิจยุคใหม่โดยใช้สื่อดิจิทัล 3 หน่วยกิต
 • การตลาดดิจิทัล 3 หน่วยกิต
 • ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและทักษะในการเจรจา สำหรับผู้จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการแข่งขัน 3 หน่วยกิต
 • วิชาเลือกที่เปิดสอนโดยบัณฑิตวิทยาลัยฯและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้สอน 3 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

สำหรับแผน ก2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

 • วิทยานิพนธ์(Thesis) 12 หน่วยกิต

สำหรับแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6  หน่วยกิต)

 • การวิจัยโครงการเฉพาะเรื่อง 6 หน่วยกิต
 • การบริหารจัดการในทางปฏิบัติ 6 หน่วยกิต

หมวดวิชาภาษาอังกฤษ ไม่นับหน่วยกิต

 • วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1 หน่วยกิต
 • ภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ

นักศึกษาต้องเรียนวิชา LNG 550 และ/หรือ LNG 600 การยกเว้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับคะแนนการทดสอบและเงื่อนไขตามที่คณะศิลปศาสตร์กำหนด 3 ( 2 – 2 – 9 )