หลักสูตร MSC

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มุ่งเน้นการบูรณาการระหว่างศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และศาสตร์ทางด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ โดยมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรให้มีความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันทางธุรกิจทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ดังนั้น หัวใจสำคัญของหลักสูตรจึงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะค้นคว้าวิจัยผ่านกระบวนการจัดทำการวิจัยโครงการเฉพาะเรื่อง หรือ วิทยานิพนธ์ นอกจากนี้ หลักสูตรยังมุ่งรังสรรค์พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในวิชาชีพต่างๆ ให้มีแนวคิดเชิงนวัตกรรม สามารถปรับตัวในการทำงานกับผู้อื่น และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้

วัตถุประสงค์

 • ผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โดยมุ่งเน้นการสร้างศักยภาพในการวิจัยและการจัดการองค์การเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาศาสตร์ความรู้ด้านการจัดการสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
 • ผลิตมหาบัณฑิตให้มีความเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงองค์การ ให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ ทิศทางการพัฒนาของประเทศ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
 • เสริมสร้างทักษะและยกระดับความเข้มแข็ง ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยการพัฒนาองค์ความรู้ และความสามารถด้านการวิเคราะห์ให้แก่ผู้เรียน
 • ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ และประสานงานระหว่างภาคการศึกษาและอุตสาหกรรม รวมทั้งกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการธุรกิจที่เอื้อและเกื้อหนุนต่อกันและกัน

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์

คุณวุฒิ : 

Ph.D. (Public Policy)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

Concordia University, Canada.(2538)

ดร.วินัย หอมสมบัติ

คุณวุฒิ : 

Ph.D.(Transportation Economics and Logistics Management)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong SAR (2556)

ดร.สุรภาพ รายะนาคร

คุณวุฒิ : 

Ph.D. (Electrical Engineering and Computer Science)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

Massachusetts Institute of Technology, U.S.A. (2555)

 

ดร.อานนท์ ทับเที่ยง

คุณวุฒิ : 

Ph.D. (Computer Network with Tres Honorable)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

Pierre-Marie Curie University, France (2536)

 

ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ์

คุณวุฒิ : 

ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2555)

 

อาจารย์ประจำ

ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ

คุณวุฒิ : 

Ph.D. (Public Policy)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

University of York, UK (2554)

 

ดร.บุญเกียรติ เอี้ยววงษ์เจริญ

คุณวุฒิ : 

Ph.D. (Systems Science Engineering Management)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

Portland State University, U.S.A. (2549)

 

ดร.วรัญญา ติโลกะวิชัย

คุณวุฒิ : 

วท.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยี และการจัดการนวัตกรรม)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2555)

 

ดร.ศศิธร มหาคุณาจิระกุล

คุณวุฒิ : 

ปร.ด. (การตลาด),โครงการปริญญาเอกร่วม สาขาบริหารธุรกิจ

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), ประเทศไทย

 

อ.อรินทรา ปัญญายุทธการ

คุณวุฒิ : 

วท.ม. (การบริหารโครงการ)

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2551)

 

 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  49 หน่วยกิต

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 6  หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

 • บัญชีการเงิน 2 หน่วยกิต
 • บัญชีบริหาร  2 หน่วยกิต
 •  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2 หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ 19  หน่วยกิต

 • การจัดการการเงิน 3 หน่วยกิต
 • เศรษฐศาสตรการจัดการ  3 หน่วยกิต
 • กลยุทธ์การจัดการตลาด  3 หน่วยกิต
 •  การจัดการเชิงกลยุทธ์ในยุคโลกาภิวัตน์ 3 หน่วยกิต
 •  ธรรมาภิบาลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม  1 หน่วยกิต
 • กระบวนการองค์กรและการจัดการทรัพยากรบุคคล  3 หน่วยกิต
 •  การจัดการกระบวนการธุรกิจ  2 หน่วยกิต
 • สัมมนาการจัดการและนวัตกรรม 1 หน่วยกิต

หมวดวิชาแกน 12  หน่วยกิต

 • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมดิจิทัล 3 หน่วยกิต
 • กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายอุตสาหกรรมดิจิทัล 3 หน่วยกิต
 • การจัดการดิจิทัลอีโคโนมี 3 หน่วยกิต
 • การจัดการระบบสารสนเทศ 3 หน่วยกิต

 

หมวดวิชาเลือก (สำหรับแผน ข การค้นคว้าอิสระ 9  หน่วยกิต)

 • หัวข้อพิเศษ 1(Special Topic I) 3 หน่วยกิต
 • หัวข้อพิเศษ 2(Special Topic II) 3 หน่วยกิต
 • การจัดการธุรกิจยุคใหม่โดยใช้สื่อดิจิทัล 3 หน่วยกิต
 • การตลาดดิจิทัล 3 หน่วยกิต
 • ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและทักษะในการเจรจา สำหรับผู้จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการแข่งขัน 3 หน่วยกิต
 • วิชาเลือกที่เปิดสอนโดยบัณฑิตวิทยาลัยฯและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้สอน 3 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

สำหรับแผน ก2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

 • วิทยานิพนธ์(Thesis) 12 หน่วยกิต

สำหรับแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3   หน่วยกิต)

 • การค้นคว้าอิสระ 3  หน่วยกิต

หมวดวิชาภาษาอังกฤษ ไม่นับหน่วยกิต

 • วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2 หน่วย
 • ภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วย

หมายเหตุ

นักศึกษาต้องเรียนวิชา LNG 550 และ/หรือ LNG 600 การยกเว้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับคะแนนการทดสอบและเงื่อนไขตามที่คณะศิลปศาสตร์กำหนด